Płock, dnia 12.09.2016 rok

 

www.zoo.plock.pl, BIP

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny, Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442

zaprasza do składania ofert na:

„Przebudowa i modernizacja alejki spacerowej na terenie MOZ - JB w Płocku na odcinku wzdłuż południowej ściany pawilonu dydaktycznego od strony ekspozycji akwarystycznej - w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i modernizacja alejki spacerowej na terenie MOZ - JB w Płocku na odcinku wzdłuż południowej ściany pawilonu dydaktycznego od strony ekspozycji akwarystycznej - w systemie zaprojektuj i wybuduj.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3

 

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. że  wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie w tym okresie, w zakresie robót drogowych (w tym budowy chodnika z kostki polbruk)                o wartości brutto minimum 90 000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w okresie trwania umowy oraz w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 pln.

 

GWARANCJA

Zamawiający wymaga od Wykonawcy gwarancji jakości oraz rękojmi na okres minimum 36 miesięcy.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia do 05.12.2016 r.

                                                 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę brutto                            na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2.  Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem - w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.

4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że oferent jest lub będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w okresie trwania umowy oraz w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 pln.

5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Załącznik    nr 4 .

6. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio          z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Warunki płatności i termin płatności: zostały określone we wzorze umowy. 

2. Kary umowne: Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej za realizację przedmiotu zamówienia podanej w ofercie (ryczałtowej).

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione tylko w jednej formie: w pieniądzu.               

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 20.09.2016 r. do godz. 8:00

 

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta na przebudowę i modernizację alejki spacerowej na terenie MOZ - JB w Płocku na odcinku wzdłuż południowej ściany pawilonu dydaktycznego od strony ekspozycji akwarystycznej - w systemie zaprojektuj i wybuduj.

            Nie otwierać przed dniem 20.09.2016 roku do godz. 08:15

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2016 r. o godz. 08:15.

 

SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

cena - 100 %

 

 

WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl. Zawarcie umowy następuje                  z chwilą jej podpisania.

2. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień, w tym rażąco niskiej ceny, i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonej oferty oraz wezwania oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów, przy czym uzupełnienie oferty nie może dotyczyć ceny ofertowej. Brak wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.

4.W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy złożyli prawidłowe oferty w postępowaniu.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

ZALECENIE DODATKOWE

1. Oferent winien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem, której można dokonać w dni powszednie w godzinach od 8:00
do 14:00. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie, co najmniej jeden dzień wcześniej pod numerem 723-003-923.

2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 

DANE DO KONTAKTU

DyrektorMOZ - JB w Płocku wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:

 

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Dariusz Kłobukowski – tel. 24 366 05 24, 723 003 923

 

 

w zakresie procedury udzielenia zamówienia:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171

 

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

 

 

Płock, dnia 08.09.2016 r.

Sporządził: Robert Łęgowik

 

 

 

 

 

                                                                       ZATWIERDZIŁ :

                                                           Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

                                                                    Jednostki Budżetowej w Płocku

                  Krzysztof Kelman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (poniedziałek, 12 września 2016, godzina 14:11)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 310
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji