Ogłoszono:

- na stronie internetowej zamawiającego www.zoo.plock.pl, BIP

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

 

 

OGŁOSZENIE

O PUBLICZNYM PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

 

I.     SPRZEDAJĄCY:

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku,
09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na sprzedaż samochodu pn:

Sprzedaż samochodu Daewoo Lublin II (3354) nr rejestracyjny WP07862”

 

  II.     OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

1.Przedmiotem sprzedaży jest samochód Daewoo Lublin II (3354) nr rejestracyjny WP07862 o następujących parametrach technicznych:

1)      Nr podwozia VIN: SUL335411X0036966

2)      Pojemność silnika: 2417 ccm

3)      Rodzaj paliwa: olej napędowy

4)      Rok produkcji: 1999

5)      Data pierwszej rejestracji: 05.03.1999 r.

2. Szczegółowe parametry techniczne wg opinii technicznej nr 55/03/2021 – Załącznik nr 3.

 

 1. CENA WYWOŁAWCZA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

1.    Wartość szacunkowa przedmiotu sprzedaży wynosi: 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych).

2.    Minimalna cena wywoławcza wynosi 100% wartości szacunkowej: 1.100,00 zł (jeden tysiąc złotych).

3.    Wartość szacunkową  ustalono na podstawie wyceny rzeczoznawcy Nr 55/03/2021 z dnia 01.03.2021r.                     

 1. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1.    Formularz oferty - Załącznik Nr 1.

2.    Oświadczenie Kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i warunkami niniejszego przetargu treść oświadczenia zawarta w Formularzu Oferty.

3.    Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

4. Potwierdzenie wpłaty wadium.

5. Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane Kupującego:

 

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy,

2) miejsce zamieszkania (siedziba),

3) numer telefonu,

4) numer PESEL  w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,

5) datę sporządzenia oferty,

6) oferowaną cenę.

 

  V.            MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedającego - Miejski Ogród Zoologiczny, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 08.04.2021 r. do godz. 8:00.

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Sprzedającego, na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

Sprzedaż samochodu Daewoo Lublin II (3354) nr rejestracyjny WP07862”

            Nie otwierać przed dniem 08.04.2021 roku do godz. 08:10

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2021 r. o godz. 08:10.

VI.            SPOSÓB OCENY OFERT

Sprzedający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

- najwyższa cena

VII.        WADIUM

1.      Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 110,00 zł (sto dziesięć złotych).

2.      Wadium, o którym mowa w ust. 1 należy wpłacić najpóźniej do dnia i do godziny,
w którym upływa termin składania ofert.

3.      Wadium należy wpłacić gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym MOZ-JB w Płocku, przy ul. Norbertańskiej 2 w godzinach od 8:00 do 14:00, lub przelewem na następujący rachunek bankowy 51 1020 1592 0000 2702 0241 4696 tytułem „WADIUM – Sprzedaż samochodu Daewoo Lublin II (3354) nr rejestracyjny WP07862”

4.      Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku na danym koncie Wynajmującego, przy wpłacie gotówką – datę na druku KP.

5.      Wadium wpłacone przez Kupującego, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi
i zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.

6.      W przypadku, gdy Kupujący, który wygrał przetarg nie zawarł, z przyczyn leżących po jego stronie, umowy, lub ją zawarł, ale nie dokonał wpłaty za przedmiot umowy
w terminie wskazanym w fakturze, wadium nie podlega zwrotowi.

7.      Kupującym, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone
w godzinach otwarcia kasy MOZ-JB w Płocku lub przelewem na wskazane w ofercie konto nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu. Wadium nie podlega oprocentowaniu
i zostanie zwrócone Kupującym w wysokości nominalnej.

VIII.        WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

1. O zakup może ubiegać się Kupujący spełniający następujące warunki udziału w przetargu:

1) dokona wpłaty wadium , o którym mowa w pkt. VII ust.1.

2) złoży ofertę wraz z załącznikami wymaganymi w pkt IV niniejszego ogłoszenia.

IX.            INFORMACJE DODATKOWE:

1.      Kupujący jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej

     podpisania.

2.      Sprzedający zamieści informację o rozstrzygnięciu przetargu na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl oraz jednocześnie przekaże  pisemną informację drogą listowną, elektroniczną lub faxem o wyniku postępowania Kupującym, którzy uczestniczyli w przetargu.

3.      Przetarg wszczęty na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.

4.      W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najwyższych cen w ofertach, Sprzedający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Kupujący składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.      Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert.

6.      Sprzedający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jeżeli Kupujący, którego oferta została wybrana, uchyla się od zakupu.

7.      Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona po wyborze najkorzystniejszej oferty.

8.      Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium.

9.      Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.

10.  Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku  z siedzibą 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 (dalej: „Administrator danych”).

2)      Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostce Budżetowej w Płocku jest Pan Leszek Bukowski, e-mail: leszek.bukowski@zoo.plock.pl, tel. 603 606 095.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z przetargiem pn. Sprzedaż samochodu Daewoo Lublin II (3354) nr rejestracyjny WP07862” - AT - ZP - 226 | 4 | 2021.

4)      Dane przekazane przez Panią/Pana mogą być udostępnione osobom lub podmiotom, które mają prawo dostępu do dokumentacji postępowania stanowiącej informację publiczną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), z zastrzeżeniem art. 5 tejże ustawy, a także, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora danych, upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom, którym zleci on usługi związane przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i tylko zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku zawarcia w jego wyniku umowy, przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązującymi
u Administratora danych przepisami o archiwizacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych u niego zamówień publicznych, wedle których łączny okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a umowy zawarte w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy.

6)      W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7)      Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)   Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

9).  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

10). Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

  11)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rozpatrzenia Pani/Pana oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych będzie niemożność wzięcia udziału przez Panią/Pana                         w postępowaniu.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy   kodeksu cywilnego.

12.   Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo co najmniej jednego kupującego.

X.     ZALECENIE DODATKOWE

1. Kupujący winien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej przedmiotu sprzedaży objętego niniejszym ogłoszeniem, której można dokonać w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 14:00. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie, pod numerem 723003923.

2. Kupujący ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

XI.     DANE DO KONTAKTU

1.      w zakresie przedmiotu zamówienia:

1)      Dariusz Kłobukowski, tel. 24/366-05-24, 723 003 923

2.      w zakresie procedury przetargu:

1)        Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

2)        Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

 

Płock, dnia 25.03.2021 r.

                                                                                    ZATWIERDZIŁ :

                                                             Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –

                                                                       Jednostki Budżetowej w Płocku

                                                                                   Krzysztof Kelman

 

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Załączniki:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (czwartek, 25 marca 2021, godzina 13:06)
 • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Ilość wyświetleń: 653
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 08 kwietnia 2021, godzina 13:11
 • Historia aktualizacji

 • 08 kwietnia 2021, godzina 13:11 Aktualizacja dokumentu
  25 marca 2021, godzina 13:14 Aktualizacja dokumentu
  25 marca 2021, godzina 13:09 Aktualizacja dokumentu
  25 marca 2021, godzina 13:06 Aktualizacja dokumentu