http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Zarzadzenie_Prezydenta_stawki_2018_w_MOZ_JB.pdf

 

Zarządzenie Nr 3820/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali oraz
dzierżawę placów i gruntów na terenie Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego – Jednostka Budżetowa w Płocku na rok 2018
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1875), zarządzam, co następuje:
§ 1
Ustalam minimalne stawki czynszu za najem lokali oraz dzierżawę placów i gruntów na
terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku na rok 2018 w następujących
wysokościach:
Lp. NAZWA
Powierzchnia
(m²)
Minimalna
miesięczna stawka
netto*
(zł) za 1 m²
w sezonie
(od 01.04.2018 r.
do 30.09.2018 r.)
Minimalna
miesięczna stawka
netto*
(zł) za 1 m²
poza sezonem
(od 01.01.2018 r.
do 31.03.2018 r.
oraz
od 01.10.2018 r.
do 31.12.2018 r.)
1. Najem lokali na cele
handlowo-usługowe
do 100 50,00 25,00
2. Najem lokali na cele
handlowo-usługowe
powyżej 100 40,00 20,00
3. Najem placów na cele
handlowo-usługowe
do 10 150,00 75,00
4. Najem placów na cele
handlowo-usługowe
powyżej 10 100,00 50,00
5. Dzierżawę placów na
cele handlowo-usługowe
do 10 150,00 75,00
6. Dzierżawę placów na
cele handlowo-usługowe
powyżej 10 100,00 50,00
7. Dzierżawę gruntów na
cele handlowo-usługowe
do 100 50,00 25,00
8. Dzierżawę gruntów na
cele handlowo-usługowe
powyżej 100 40,00 20,00
9. Najem placu lub gruntów na cele
składowe (zaplecza MOZ JB w Płocku)
50,00 50,00
* plus obowiązujący podatek VAT
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego w Płocku.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 lat temu (czwartek, 14 grudnia 2017, godzina 12:37)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 696 803
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji