Płock, dnia 08.09.2016 r.

AT - ZP – 226 | 3 | 2016

Załącznik nr 1 do wniosku

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Dotyczy: przebudowy i modernizacji alejki spacerowej na terenie MOZ - JB w Płocku na odcinku wzdłuż południowej ściany pawilonu dydaktycznego od strony ekspozycji akwarystycznej - w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1.    opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej, projektowo - kosztorysowej przebudowy alejki spacerowej zlokalizowanej na działce nr 846 (mapa poglądowa w załączeniu) wraz z odprowadzeniem wód opadowych, wykonanie ławek oraz innych elementów małej architektury wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych uzgodnień i/lub pozwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami  techniczno - budowlanymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, na bazie wcześniej wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji;

2.    uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu

pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji;

3.    zapewnienie udziału autora dokumentacji projektowej w realizacji prac budowlanych;

4. realizacja robót budowlanych według dokumentacji określonej w pkt. 1 wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

5. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie wymagane;

6. wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z organizacją ruchu pieszego zastępczego i docelowego, rozwiązanie wszelkich kolizji.

 

II. Opis ogólny (dane wytyczne do zaprojektowania i wykonania alejki – program funkcjonalno-użytkowy)

Inwestycja polega na przebudowie chodnika przeznaczonego do komunikacji osób zwiedzających nową ekspozycję akwarystyczną pn.: „Wody świata”, z uwzględnieniem przemieszczania się osób niepełnosprawnych zlokalizowaną na parterze pawilonu dydaktycznego z pozostałymi ekspozycjami na terenie MOZ - JB w Płocku. Chodnik ma być o konstrukcji: kostka betonowa wibroprasowana o grubości minimum 6 cm, podsypka piaskowo – cementowa na podbudowie z kruszywa łamanego 0/21,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Chodnik będzie ograniczony obrzeżem betonowym na podsypce piaskowo – cementowej. Szerokość chodnika ma być dostosowana do terenu i przepisów technicznych. Dodatkowo na wysokości wejść do akwarium będą zlokalizowane miejsca na ławki i inne elementy małej architektury. Przy wejściach do budynku przewiduje się wykonanie odwodnienia do kanalizacji deszczowej.

1. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

a) robót ziemnych,

b) odwodnienia terenu,

c) podbudowy,

d) nawierzchni,

e) ławek,

g) elementów małej architektury.

W rozwiązaniach projektowych i przy wykonywaniu prac budowlanych należy zastosować wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Wyroby zaliczone do jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Przewidziane rozwiązania powinny być trwałe, estetyczne i odporne na działania atmosferyczne. Ponadto przewidziane materiały powinny być wskazane jako pierwszej jakości, posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami. Przy doborze rozwiązań materiałowych i funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki i estetyki oraz powinny one nawiązywać do rozwiązań już istniejących na terenie MOZ-JB w Płocku.

 

Główny kod CPV:

45.23.32.22 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Kody pomocnicze CPV:

71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45.23.31.61 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45.11.00.00-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

71.22.00.00-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego

 

III. Opis wymagań – dokumentacja projektowa.

1.    Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 290), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1129), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.) oraz z obowiązującymi normami  i zasadami wiedzy technicznej.

2.    Zamówienie obejmuje uzyskanie niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej decyzji, uzgodnień i badań takich jak:

a) wykonanie badania warunków techniczno-geologicznych,

b) wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,

c) uzyskanie innych uzgodnień lub pozwoleń wymaganych prawem.

3. Zamówienie obejmuje:

a) uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych,

b) sporządzenie kosztorysów i przedmiarów w w/w zakresie,

c) specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych dla całości zadania Inwestycyjnego,

d) nadzór autorski projektanta.

 

Zamawiający w terminie 14 dni pisemnie  poinformuje  Wykonawcę o akceptacji (lub braku  akceptacji) danego wariantu koncepcji projektowania. W przypadku braku akceptacji dla  proponowanych  rozwiązań Wykonawca zorganizuje Radę Techniczną z udziałem Zamawiającego                          i przedstawicieli Wykonawcy w celu omówienia przedstawionych do zatwierdzenia koncepcji  projektowych.  W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kolejnej wersji koncepcji projektowej uwzględniającej uwagi Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiającego minimum 2 spotkań roboczych Projektanta i/lub Projektantów z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, oraz minimum 2 spotkań w trakcie realizacji prac budowlanych w celu omówienia rozwiązań projektowych (koncepcji) i materiałowych, postępem prac budowlanych, które muszą się zakończyć pisemnymi protokołami podpisanymi przez strony. Protokół uzgodnień sporządza Wykonawca.

Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wystąpieniu istotnych problemów, których Wykonawca mimo dołożonej należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie, celem niedopuszczenia do opóźnień. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy.

7. Wymagane jest, aby dokumentacja projektowa została przekazana Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej w następujących ilościach:

a)    W wersji papierowej: projekt budowlany wszystkie branże – cztery egz. zostaną załączone do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, i piąty egzemplarz dla Zamawiającego jako kserokopia egzemplarza zawierającego uzgodnienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem; projekty powykonawcze wszystkich branż po 2 egz.; przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski po 2 egz.; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż – po 2 egz.

b)   W wersji elektronicznej: na płycie CD/DVD – 1 egz., pozwolenia i/lub uzgodnienia wraz z częścią opisową i rysunkową wszystkich branż wraz z przedmiarem i kosztorysem należy zapisać w formacie PDF. Przy czym płyta CD/DVD winna być skanem egzemplarza dokumentacji ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pieczęciami Organu Administracji Architektoniczno – Budowlanej Urzędu Miasta Płocka.

 

IV. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia:

a) do 5 dni od dnia podpisania umowy - wykonanie koncepcji,

b) zakończenie prac budowlanych wraz protokólarny przekazaniem dokumentacji powykonawczej do dnia 05.12.2016 r. – ostateczny termin zakończenia przedmiotu umowy.

Ostatecznym terminem zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa powyżej, jest dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej i  całego przedmiotu umowy w systemie zaprojektuj i wybuduj.

2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

3) płatność za roboty budowlane nastąpi po pozytywnym odbiorze przez inspektora z ramienia Zamawiającego.

 

Przed sporządzeniem oferty, oferent winien dokonać wizji lokalnej, celem pozyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty (uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie prac), oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Ewentualne koszty dokonania wizji lokalnej terenu objętego projektowaniem poniesie Wykonawca.

W złożonej ofercie na realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca winien uwzględnić wszystkie  prace i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania zadania, oraz przekazania jej Zamawiającemu. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej oferty i/lub wydłużenia terminu realizacji zadania.

 

V. Ochrona środowiska

1.    Wykonawca winien spełniać wszelkie wymagania przepisów ochrony środowiska oraz sprawić, aby podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy i inne podmioty biorące udział w realizacji zadania również spełniali powyższe wymagania.

2.    Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  środowiska  na  terenie  budowy w zakresie:

- ochrony gleby,

- ochrony wód,

- ochrony powietrza,

- ochrony przed hałasem.

3. Wykonawca  musi  zwrócić  uwagę  na  położenie  istniejących,  nie przeznaczonych do wycinki drzew i zieleni niskiej i aby je chronić musi  postawić odpowiednie ogrodzenie wokół nich. W żadnych okolicznościach Wykonawca  nie  może  zanieczyszczać  ani  składować  szkodliwych substancji w pobliżu tych drzew.

4. Wykonawca powinien uwzględnić usunięcie z placu budowy nadmiaru ewentualnej wody deszczowej w taki sposób, aby wszystkie istniejące kondygnacje budynku pawilonu dydaktycznego (w tym wejścia do nowej ekspozycji akwarystycznej), wykopy i fundamenty pozostały nienaruszone.

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 lat temu (poniedziałek, 12 września 2016, godzina 14:13)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 369
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji