http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Stawki_od_2019.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 84/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 grudnia 2018 roku
w sprawie: ustalenia minimalnych miesięcznych stawek najmu lokali, gruntów i
dzierżawy gruntów obowiązujących w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym –
Jednostka Budżetowa w Płocku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i § 1 Uchwały Rady Miasta Płocka
Nr 65/VI/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Płocka
uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz
za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy – Miasto Płock, zarządzam co
następuje:
§ 1
Ustalam minimalne miesięczne stawki najmu lokali, gruntów i dzierżawy gruntów obowiązujących w
Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostka Budżetowa w Płocku w następujących wysokościach:
L.p. Nazwa Powierzchnia (m²)
Minimalna miesięczna
stawka netto* (zł)
za 1 m² w okresie
od 01 kwietnia do 30
września (stawka letnia)
Minimalna miesięczna
stawka netto* (zł)
za 1 m² w okresie od 01
stycznia do 31 marca
oraz od 01 października
do 31 grudnia (stawka
zimowa)
1.
Najem lokali na cele
handlowo - usługowe
do 100 m² 50,00 zł 25,00 zł
2.
Najem lokali na cele
handlowo - usługowe
powyżej 100 m² 40,00 zł 20,00 zł
3.
Najem gruntów na cele
handlowo - usługowe
do 10 m² 150,00 zł 75,00 zł
4.
Najem gruntów na cele
handlowo - usługowe
powyżej 10 m² 100,00 zł 50,00 zł
5.
Dzierżawa gruntów na
cele handlowo - usługowe
do 100 m² 50,00 zł 25,00 zł
6.
Dzierżawa gruntów na
cele handlowo - usługowe
powyżej 100 m² 40,00 zł 20,00 zł
7.
Najem lokalu lub gruntów na cele składowe
(zaplecza MOZ JB w Płocku)
50,00 zł 50,00 zł
* plus obowiązujący podaek VAT
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka oraz Dyrektorowi Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego JB W Płocku.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.
Prezydent Miasta Płock
/-/ Andrzej Nowakowski


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (poniedziałek, 14 stycznia 2019, godzina 07:37)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 696 692
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 27 stycznia 2021, godzina 08:35
  • Historia aktualizacji

  • 27 stycznia 2021, godzina 08:35 Aktualizacja dokumentu
    14 stycznia 2019, godzina 07:37 Aktualizacja danych