http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Ogloszenie_o_naborze_nr_01_z_2018.doc

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Kwestionariusz_osobowy.doc

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Klauzula_informacyjna_-_rekrutacja.doc

 


Ogłoszenie o naborze nr 01/2018                                    Płock, dnia 29.11.2018 r.


 


 DYREKTOR


MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO – JEDNOSTKA BUDŻETOWA


W PŁOCKU


09-402 Płock, ul. Norbertańska 2


ogłasza nabór


SPECJALISTA DO SPRAW HODOWLANYCH

 

 Zakres wykonywanych zadań, w szczególności:


 1. Właściwe prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji w zakresie prowadzonych zagadnień, a w szczególności:


 1. prowadzenie ewidencji zwierząt i innej dokumentacji Działu Hodowlanego,

 2. sporządzanie okresowych wykazów ruchów zwierząt,

 3. prowadzenie korespondencji Działu Hodowlanego,

 4. organizacja wymian i transportów zwierząt,

 5. udział w przygotowywaniu danych do sprawozdań i analiz.


 1. Rzetelne i terminowe prowadzenie dokumentacji w języku polskim i w języku angielskim oraz jej prawidłowe przechowywanie.

  Wymagania niezbędne (formalne):


 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe: biologia, zootechnika, ochrona środowiska;

 2.  Udokumentowany 4-letni staż pracy w jednostkach zajmujących się hodowlą zwierząt nieudomowionych;

 3. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie poparta oświadczeniem kandydata;

 4. Dobra znajomość edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego poparta oświadczeniem kandydata;

 5. Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);

 6. Nieposzlakowana opinia;

 7. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

 8. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Wymagania dodatkowe:

  Znajomość ustaw:


 1. z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.);

 2. z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);


 1. z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.).

 2. umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole.


Informacja o warunkach pracy:


 1. praca w siedzibie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –Jednostka Budżetowa w Płocku,

 2. praca z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie,

 3. wymiar pracy:  pełny etat, 40 godzin tygodniowo.


Warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOZ-JB w Płocku:


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOZ-JB w Płocku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%.


Wymagane dokumenty aplikacyjne:


 1. Życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,

 2. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany;

 3. Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami wg załączonego wzoru:

  http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Kwestionariusz_osobowy.doc


 1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 2. Kopie świadectw pracy oraz wymaganych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;

 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (w kwestionariuszu osobowym);

 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  (w kwestionariuszu osobowym);

 5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w kwestionariuszu osobowym);

 6. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii (w kwestionariuszu osobowym);

 7. Oświadczenie o dobrej znajomości obsługi komputera, w tym edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego (w kwestionariuszu osobowym);

 8. Oświadczenie o dobrej znajomości języka angielskiego (w kwestionariuszu osobowym);

 9. Klauzula informacyjna – własnoręcznie podpisana wg załączonego wzoru:

  http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Klauzula_informacyjna_-_rekrutacja.doc

  Dokumenty sporządzone w języku obcym  należy  przetłumaczyć na język polski.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostka Budżetowa w Płocku przy ulicy Norbertańskiej 2 w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku  lub przesłać pocztą (za ważną uważana będzie data wpływu dokumentów do MOZ-JB w Płocku) do dnia 14.12.2018 r.

  * Dokumenty powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

  Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. hodowlanych – 01/2018”

  * Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  * Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

  * Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

  * Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń MOZ-JB w Płocku.

  * Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę: styczeń 2019 rok.

  * Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 24 366 05 16.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (czwartek, 29 listopada 2018, godzina 14:29)
 • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Ilość wyświetleń: 2 695 215
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji