Ogłoszenie o naborze nr 01/2017                                                                             Płock, dnia 20.09.2017 r.

 DYREKTOR

MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO – JEDNOSTKA BUDŻETOWA W PŁOCKU

09-402 Płock, ul. Norbertańska 2

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

PODISNPEKTROR DS. ADMINISTRACYJNYCH

 Zakres wykonywanych zadań, w szczególności:

1.      Nadzór nad gospodarowaniem wyposażeniem i pozostałymi środkami trwałymi znajdującymi się w dyspozycji MOZ-JB w Płocku, w tym prowadzenie ewidencji i oznakowania, we współpracy z Działem  Finansowo – Księgowym.

2.      Wnioskowanie o likwidację niepełnowartościowego majątku MOZ-JB w Płocku.

3.      Prowadzenie rejestru rachunków i faktur za zakupione dla MOZ-JB w Płocku towary i usługi.

4.      Kontrola zgodności rachunków i faktur dotyczących wszystkich wydatków na towary i usługi z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Regulaminem udzielania zamówień Publicznych i Regulaminem pracy komisji przetargowej w MOZ-JB w Płocku.

5.      Opracowywanie projektów pism w zakresie działania sekcji administracyjnej.

6.      Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

7.      Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i wynajmem terenów MOZ-JB w Płocku na cele prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie przygotowywania ogłoszeń i rozliczania kosztów eksploatacyjnych.

8.      Przygotowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania ze środków pozabudżetowych oraz udział w procesie realizacji projektów w zakresie zadań działu.

9.      Prowadzenie ewidencji osobowej skazanych na karę ograniczenia wolności w ramach  dozorowanej pracy na terenie MOZ-JB w Płocku wraz z ewidencją czasu przepracowanego oraz przekazywanie do kuratorów sądowych lub sądów informacji w tym zakresie.

10.   Przygotowywanie umów dotyczących najmu, dzierżawy i zakupu w zakresie zadań działu.

11.  Prowadzenie rejestru umów, z wyjątkiem umów dotyczących stosunku pracy.

12.  Prowadzenie rozliczeń rozmów telefonicznych oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem w tym zakresie (reklamacje, zgłaszanie awarii, kontrola faktur od operatora telefonii komórkowej, przygotowywanie zestawień dla Działu Finansowo – Księgowego, celem obciążania pracowników).

Wymagania niezbędne (formalne):

 1. wykształcenie wyższe;
 2. staż pracy minimum 3 lata;
 3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu;
 4. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.);
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

Znajomość ustaw:

1.      z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

2.      z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),

3.      z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),

4.      z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.),

5.      z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1870).

 Informacja o warunkach pracy:

1.      pełny etat;

2.      średnio pięciodniowy tydzień pracy;

3.      średnio 40 godzin tygodniowo.

Warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOZ-JB w Płocku:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOZ-JB w Płocku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. Życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;
 2. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany;
 3. Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami wg załączonego wzoru;

 http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/kwestionariusz_osobowy.docx

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 2. Kopie świadectw pracy oraz wymaganych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922) (w kwestionariuszu osobowym);
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  (w kwestionariuszu osobowym);
 5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w kwestionariuszu osobowym);
 6. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii (w kwestionariuszu osobowym);
 7. Dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym  należy  przetłumaczyć na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostka Budżetowa w Płocku przy ulicy Norbertańskiej 2 w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku  lub przesłać pocztą (za ważną uważana będzie data wpływu dokumentów do MOZ-JB w Płocku) do dnia 02.10.2017 r.

 

* Dokumenty powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. administracyjnych – 01/2017”

* Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

* Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń MOZ-JB w Płocku.

* Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę: listopad 2017 r.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 24 366 05 16 lub 24 366 05 23

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 4 lata temu (środa, 20 września 2017, godzina 13:48)
 • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Ilość wyświetleń: 2 695 647
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 20 września 2017, godzina 13:56
 • Historia aktualizacji

 • 20 września 2017, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  20 września 2017, godzina 13:50 Aktualizacja danych