- Tablica MOZ-JB w Płocku

- www.zoo.plock.pl, BIP

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

O WARTOŚCI RÓWNEJ I PONAD 3 000 PLN NETTO DO KWOTY PONIŻEJ                    20 000 PLN NETTO

ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny, Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442

zaprasza do składania ofert na:

„Dostawa przyczepy rolniczej jednoosiowej dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego -Jednostka Budżetowa w Płocku

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa przyczepy rolniczej jednoosiowej dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: w terminie 14dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy.

                                                

III. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, ceny brutto  na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2. Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem - w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.

4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio            z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

 

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 09.05.2017 r. do godz. 8:00

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta na dostawę przyczepy rolniczej jednoosiowej dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku

            Nie otwierać przed dniem 09.05.2017 roku do godz. 08:30

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2017 r. o godz. 08:30.

 

V. SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

- najniższa cena.

 

VI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl oraz jednocześnie przekaże  pisemną informację drogą listowną, elektroniczną lub faxem o wyniku postępowania wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu.

2. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonej oferty oraz wezwania oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów, przy czym uzupełnienie oferty nie może dotyczyć ceny ofertowej.

4. W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

VIII. ZALECENIE DODATKOWE

1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 

IX. DANE DO KONTAKTU

DyrektorMOZ - JB w Płocku wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Dariusz Kłobukowski – tel. 24 366 05 24, 723 003 923

w zakresie procedury udzielenia zamówienia:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

 

Płock, dnia 28.04.2017 r.

Sporządził: Robert Łęgowik

                                                                       ZATWIERDZIŁ :

                                                           Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –

                                                                       Jednostki Budżetowej w Płocku

                                                                                   Krzysztof Kelman    


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 lata temu (piątek, 28 kwietnia 2017, godzina 12:31)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 097
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji