www.zoo.plock.pl

Tablica Ogłoszeń, BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442

zaprasza do składania ofert na:

Obsługa weterynaryjna zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2018”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest Obsługa weterynaryjna zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym  – Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2018

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4

 WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki:

1.    Wykonawca powinien posiadać minimum 5-letnią udokumentowaną praktykę w leczeniu zwierząt nieudomowionych i egzotycznych.

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może w celu wykazania spełnienia w/w warunku polegać na doświadczeniu innych podmiotów.

2. Wykonawca wykaże, że dysponuje dodatkowo co najmniej:

a) 1 osobą posiadającą tytuł lekarza weterynarii.

3. Wykonawca zobowiązuje się być dyspozycyjny w ciągu całej doby do świadczenia usług weterynaryjnych zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, ceny netto i bruttona podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2. Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynnościZałącznik Nr 3

4. Dokument/y potwierdzające, iż lekarz weterynarii wykonujący wszystkie czynności związane             z obsługą weterynaryjną MOZ-JB w Płocku (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) posiada minimum 5-letnią udokumentowaną praktykę w leczeniu zwierząt nieudomowionych   i egzotycznych

5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 18.12.2017 r. do godz. 8:00.

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

 „Oferta na obsługę weterynaryjną zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2018

            Nie otwierać przed dniem 18.12.2017 roku do godz. 09:15”

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2017 r. o godz. 09:15.

 SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

cena - 100 %

INFORMACJE DODATKOWE:

1.Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

2.Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl oraz jednocześnie przekaże  pisemną informację drogą listowną, elektroniczną lub faxem o wyniku postępowania wykonawcom, którzy uczestniczyli                                w postępowaniu.

3. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonej oferty oraz wezwania oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów lub niezgodnych z zapisami Ogłoszenia, przy czym uzupełnienie oferty nie może dotyczyć ceny ofertowej, a wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.

5.W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa go do złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

DANE DO KONTAKTU:

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Radomir Lewandowski – Dział Hodowlany, tel. 24/366-05-22, fax: 24/366-05-13

w zakresie procedury udzielenia zamówienia:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171

Płock, dnia 08.12.2017 r.

Sporządził: Robert Łęgowik                                                                       

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –

Jednostki Budżetowej w Płocku

Krzysztof Kelman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 lata temu (piątek, 08 grudnia 2017, godzina 14:23)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 040
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji