http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Ogloszenie_BUDYNEK_61,44_mkw.doc

 

                                                                                                          Płock, dnia 09.06.2020 r.

 

 

 

AT – SA  – 233 | 34 | 2020

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku zaprasza do składania ofert w konkursie na najem części budynku administracyjno-gospodarczego
o powierzchni 61,44 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

 

1.      Wynajmujący: Gmina Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa        w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 tel. / fax: 24 366 05 12 / 24 366 05 13, zwanej dalej jako: MOZ-JB w Płocku.

 

2.      Przedmiotem najmu jest: Część budynku składającego się z wydzielonych pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo – usługowej o powierzchni: 45,01 m2; 13,81 m2 ; oraz WC 2,62 m2  znajdujących się w budynku wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, z jednej strony zagłębionym w skarpie, niepodpiwniczonym, z nieużytkowym poddaszem, o wymiarach zewnętrznych 11,80 m x 11,45 m.

 

 

Zdjęcie: widok budynku – strona południowa.

 

 

  Zdjęcie: widok pomieszczeń – piętro                                 

 

Łączna powierzchnia najmu wynosi 61,44 m2. Główne wejście do budynku znajduje się od strony zachodniej.

 

3.      Czas najmu:  od dnia 01.07.2020 r. - do dnia 31.10.2020 r. z zastrzeżeniem, że umowa najmu zawarta zostanie nie wcześniej, niż:

 

1)      po uzyskaniu zgody Dyrektora w przypadku, gdy czas bieżącej umowy oraz łączny czas wszystkich dotychczasowych umów zawartych pomiędzy MOZ-JB w Płocku                    a Oferentem wybranym w konkursie, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (tj. lokal lub jego część, grunt, plac, teren),  został ustalony na czas oznaczony do 3 lat,

 

2)      po uzyskaniu zgody Dyrektora, pod warunkiem uzyskania zgody Prezydenta Miasta Płocka w przypadku, gdy czas bieżącej umowy oraz łączny czas wszystkich dotychczasowych umów zawartych pomiędzy MOZ-JB w Płocku a Oferentem wybranym w konkursie, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (tj. lokal lub jego część, grunt, plac, teren), został ustalony na czas oznaczony powyżej 3 lat.

 

4.      Warunki udziału w konkursie:

 

1) O najem może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki udziału w konkursie:

 

a) nie zalega z opłacaniem podatków,

 

b) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

 

c) jest lub będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności związanej z przedmiotem konkursu na kwotę minimum 50.000,00 PLN,

 

d) dokona wpłaty wadium w wysokości 3.778,56 zł.

 

e) złoży ofertę wraz z załącznikami wymaganymi w ust. 10 niniejszego zaproszenia.

 

 

 

5.      Wadium

 

1)      Wadium, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. d) należy wpłacić najpóźniej do dnia i do godziny, w którym upływa termin składania ofert.

 

2)      Wadium należy wpłacić gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym MOZ-JB w Płocku, przy ul. Norbertańskiej 2 w godzinach od 8:00 do 14:00, lub przelewem na następujący rachunek bankowy 51 1020 1592 0000 2702 0241 4696 tytułem „WADIUM – CZĘŚĆ BUDYNKU 61,44 m2. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku na danym koncie Wynajmującego, przy wpłacie gotówką – datę na druku KP.

 

3)      Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał konkurs nie podlega zwrotowi i zalicza się na poczet kaucji.

 

4)      W przypadku, gdy Oferent, który wygrał konkurs nie zawarł, z przyczyn leżących po jego stronie, umowy w terminie 7 dni od daty zaproszenia do podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

5)      Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone w godzinach otwarcia kasy MOZ-JB w Płocku lub przelewem na wskazane w ofercie konto nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu. Wadium nie podlega oprocentowaniu i zostanie zwrócone Oferentom w wysokości nominalnej.

 

 

 

6.      Zalecenie dodatkowe:

 

1)      Oferent winien, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej miejsca najmu objętego niniejszym konkursem, której można dokonać w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 14:00. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie pod numerem 24 366 05 24.

 

2)      Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na najem części budynku na cele handlowo-usługowe o powierzchni  61,44 m² .

 

3)      Oferent zobowiązany jest podać zakres planowanej działalności.

 

 

 

7.      Miejsce i termin składania ofert:Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „OFERTA NA NAJEM CZĘŚCI BUDYNKU – 61,44 m2oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17.06.2020 r. godz. 8:15” w sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku przy ul. Norbertańskiej 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 17.06.2020 r. o godz. 8:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2020 r. o godz. 8:15.

 

 

 

8.    Rozpatrzenie Ofert:

 

1) Decyzja dotycząca wyboru najemcy zostanie podjęta przez Dyrektora MOZ-JB w Płocku.

 

2) Nie będą rozpatrywane oferty:

 

a) z niższą stawką niż wymienione w ust. 11 pkt 2,

 

b) niespełniające warunków formalnych konkursu,

 

c)  niekompletne (- zawierające nie dające się usunąć błędy),

 

d) te, które wpłynęły po upływie terminu składania ofert.

 

3)Oferty zawierające błędy, których usunięcie/poprawienie będzie możliwe, będą rozpatrywane pod warunkiem usunięcia/poprawienia błędów w terminie wskazanym przez Wynajmującego.  

 

4)      Wynajmujący najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Oferent, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

5) Wynajmujący poprawi w ofercie:

 

a) każdego Oferenta:

 

·         oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 

b) Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:

 

·         oczywiste omyłki pisarskie,

 

·         oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 

·         inne omyłki polegające na niezdolności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

 

6)Wynajmujący może w przypadku złożenia błędnych lub niekompletnych dokumentów wezwać o ich wyjaśnienie lub uzupełnienie Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.               

 

 

 

7) Wynajmujący wyklucza z postępowania Oferenta, który na wezwanie Wynajmującego                 o którym  mowa w pkt 6) nie złoży stosownych wyjaśnień lub dokumentów.

 

8) Wynajmujący może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy. W takim przypadku zastosowanie mają czynności z pkt. 5b), 6) .

 

9.      Dyrektor MOZ JB w Płocku zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn, zmiany treści ogłoszenia na 2 dni przed terminem składania ofert, przedłużenia terminu rozpatrywania ofert, wezwania Oferenta do wyjaśnień oraz wycofania się na każdym etapie konkursu.

 

10. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 

1)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie Oferentado obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem, w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.

 

2)      Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie    w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż                        3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

3)      Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że oferent nie zalega                             z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

4)      Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio      z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielanych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 

5)      Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Oferent jest lub będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem konkursu na kwotę minimum 50.000,00 PLN.

 

6)      Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

 

7)      Potwierdzenie wpłaty wadium.

 

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta: zapis „za zgodność z oryginałem” + podpis osoby upoważnionej.

 

11. Kryteria oceny ofert:

 

Wynajmujący będzie się kierował przy wyborze oferty następującym kryterium:

 

 

 

1)      Miesięczna stawka netto za 1 m² –  najwyższa (100 %).

 

 

 

Obliczana według wzoru:

 

 

 

Miesięczna stawka netto za 1 m²  = Miesięczna stawka netto „stawka letnia” za 1 m²

 

+ Miesięczna stawka netto „stawka zimowa” za 1 m²

 

 

 

z zastrzeżeniem, że wartość netto  „stawki zimowej” stanowi 50% wartości netto „stawki letniej”.

 

2)      Minimalna stawka najmu wynosi:

 

a) w okresach:

 

01.07.2020 r. - 30.09.2020 r.;

 

- 50,00 zł netto* za 1 m² / miesiąc – tzw.  „stawka letnia”**

 

* plus obowiązujący podatek VAT

 

** stawka określona w Zarządzeniu Nr 84/2018 prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek najmu lokali, gruntów                          i  dzierżawy gruntów obowiązujących w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostka Budżetowa w Płocku w § 1 pozycja nr 1 tabeli „Najem lokali na cele handlowo - usługowe do 100 m2”. 

 

b) w okresach:

 

01.10.2020 r. - 31.10.2020 r.;

 

- 25,00 zł netto* za 1 m² / miesiąc – tzw. „stawka zimowa”**

 

* plus obowiązujący podatek VAT,

 

** stawka określona w Zarządzeniu Nr 84/2018 prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek najmu lokali, gruntów                        i  dzierżawy gruntów obowiązujących w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostka Budżetowa w Płocku w § 1 pozycja nr 1 tabeli „Najem lokali na cele handlowo - usługowe do 100 m2”.   

 

3)      Oferty z niższą stawką nie będą rozpatrywane.

 

4)      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą stawką netto (suma stawki „letniej” i „zimowej”).

 

5)      W przypadku złożenia takich samych ofert Wynajmujący wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 2 dni ofert dodatkowych, przy czym oferty nie mogą być niższe od wcześniej oferowanych.

 

6)      Wynajmujący pobierze od Oferenta kaucję zwrotną w wysokości 2 pełnych czynszów miesięcznych zwrotną w terminie 21 dni po zakończeniu umowy celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania umowy. Wynajmujący zastrzega sobie prawo potrącenia z pobranej kaucji wszelkich roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy a w szczególności nieopłaconych czynszów.

 

7)      Czynsz najmu wynosić będzie, w zależności od okresu obowiązywania najmu:

 

a) w okresach 01.07.2020 r. - 30.09.2020 r.

 

Obliczany według wzoru: Miesięczna stawka netto „letnia” za 1 m² x powierzchnia 61,44 m²

 

b) płatny w okresach  01.10.2020 r. - 31.10.2020 r.

 

Obliczany według wzoru: Miesięczna stawka netto „zimowa” za 1 m² x powierzchnia 61,44 m²

 

 

 

Do kwoty czynszu najmu netto będzie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej                   w chwili wystawienia faktury VAT.

 

8)      Czynsz najmu, o którym mowa w ust. 11 pkt 7, nie obejmuje opłat eksploatacyjnych za: energię elektryczną, wodę i ścieki i opłat za wywóz nieczystości.

 

 

 

12. Dane do kontaktu: DyrektorMOZ-JB w Płocku wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami następujące osoby:

 

w zakresie przedmiotu najmu i procedury konkursu:

 

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

 

 

 

 

 

                                                                                   ZATWIERDZAM

 

                                                                                          Dyrektor                                                                                                    Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku

 

                        Krzysztof Kelman

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (wtorek, 09 czerwca 2020, godzina 13:41)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 484
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji