OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny, Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442

 

zaprasza do składania ofert na:

 

Obsługa weterynaryjna zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku w roku 2016”

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.Przedmiotem zamówienia jest Obsługa weterynaryjna zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku w roku 2016

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3

 

 

 

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

 

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki:

 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

2.  Lekarz weterynarii wykonujący wszystkie czynności związane z obsługą weterynaryjną MOZ Płock (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) powinien posiadać minimum 3-letnią udokumentowaną praktykę w leczeniu zwierząt nieudomowionych i egzotycznych oraz  odpowiednią specjalizację zawodową: choroby zwierząt nieudomowionych.

 

 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

 

    

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

 

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, ceny netto i bruttona podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

 

2. Formularz cenowy - Załącznik nr 2

 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

 

Dokument, o którym mowa powyżej może być złożony w formie, o której mowa w art.   4 ust. 4 aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203)

 

4. Dokument/y potwierdzające, iż lekarz weterynarii wykonujący wszystkie czynności związane   z obsługą weterynaryjną MOZ Płock (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) posiada minimum 3-letnią udokumentowaną praktykę w leczeniu zwierząt nieudomowionych i egzotycznych oraz  odpowiednią specjalizację zawodową: choroby zwierząt nieudomowionych

 

5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio   z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny, 09-402 Płock,

 

ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 14.12.2015 r. do godz. 8:00

 

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

 

 

 

„Oferta na Obsługę weterynaryjną zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku                     w roku 2016

 

            Nie otwierać przed dniem 14.12.2015 roku do godz. 08:15”

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2015 r. o godz. 08:15.

 

SPOSÓB OCENY OFERT

 

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

 

cena - 100 %

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

1. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl. Zawarcie umowy następuje  z chwilą jej podpisania.

 

2. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonej oferty oraz wezwania oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów, przy czym uzupełnienie oferty nie może dotyczyć ceny ofertowej.

 

4.W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

5.Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy złożyli prawidłowe oferty w postępowaniu.

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.

 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

DANE DO KONTAKTU:

 

w zakresie przedmiotu zamówienia:

 

Radomir Lewandowski – Dział Hodowlany, tel. 24/366-05-22, fax: 24/366-05-13

 

w zakresie procedury udzielenia zamówienia:

 

Robert Łęgowik – Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych, tel. 24/366-05-23 lub 24/366-05-24, fax: 24/366-05-13

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

 

 

 

Płock, dnia 07.12.2015 r.

 

Sporządził: Robert Łęgowik                                                                     

 

 

 

ZATWIERDZIŁ :

 

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku

 

Krzysztof Kelman