http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Zalacznik__ZOOBAR_09042019.doc

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY

Przedmiot najmu

 

Najem  budynku administracyjno-gospodarczego ZOOBAR o powierzchni 129,15 m² wraz z przyległym tarasem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej.

Wynajmujący

 

Gmina-Miasto Płock

Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku

ul. Norbertańska 2

09-402 Płock

Najemca

 

 

 

 

Stawka najmu za 1 m²

liczona według wzoru:

Stawka netto „letnia” za 1 m² + Stawka netto „zimowa” za 1 m²

(zgodnie z ust. 11 pkt 1 zaproszenia)

 

- netto (cyfrowo)

- netto (słownie)

- brutto (cyfrowo)

- brutto (słownie)

W tym:

1.Miesięczna stawka najmu za 1 m² / miesiąc: - „stawka letnia”:

w okresach:

01.05.2019 r. - 30.09.2019 r.;

01.04.2020 r. - 30.09.2020 r.;

01.04.2021 r. - 30.09.2021 r.;

01.04.2022 r. - 31.05.2022 r.;

- netto (cyfrowo)

- netto (słownie)

- brutto (cyfrowo)

- brutto (słownie)

 

2.Miesięczna stawka najmu za 1 m² / miesiąc: - „stawka zimowa”:

w okresach:

01.10.2019 r. - 31.03.2020 r.;

01.10.2020 r. - 31.03.2021 r.;

01.10.2021 r. - 31.03.2022 r.;

 

- netto (cyfrowo)

- netto (słownie)

 

- brutto (cyfrowo)

- brutto (słownie)

 

 

 

 

….......................................................zł.

…...................................................................

….......................................................zł.

…...................................................................

 

 

 

 

 

….......................................................zł.

…...................................................................

….......................................................zł.

……………………………………………

 

 

 

 

 

50% wartości „stawki letniej”: tj.    ….......................................................zł.

…...................................................................

50% wartości „stawki letniej”: tj.    ….......................................................zł.

…...................................................................

Zakres planowanej działalności

(Opis – krótka charakterystyka)

 

 

 

 

Czas najmu

01.05.2019 r. - 31.05.2022 r.

Termin związania z ofertą

30 dni

Uprawnieni przedstawiciele Najemcy

na podstawie odpowiednich dokumentów

1.

2.

 

1.        Oferujemy realizację umowy zgodnie z opisem przedmiotu najmu.

2.        Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.        Oświadczamy, że przedstawiony przez Wynajmującego wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Dyrektora MOZ JB                 w Płocku.

4.    Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i   w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o najem w niniejszym konkursie.**

5.        W razie niewybrania mojej oferty prosimy o zwrot wadium gotówką lub przelewem na konto     w Banku …………………..... Nr ……………………………………………………………………..

6.        Oferta została złożona na …. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …. do nr ….

7.        Załącznikami do niniejszej oferty są: ............................................................................................ .

           

 

...............................                                                 ......................................................................    (miejscowość, data)                                                                                                (Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Oferenta)

 

 

 

** W przypadku gdy Najemca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Najemca nie składa treści oświadczenia (następuje usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (wtorek, 09 kwietnia 2019, godzina 13:06)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 694 989
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji