OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny, Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442

zaprasza do składania ofert na:

„Dostawę myszy i szczurów dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w roku 2016

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa myszy i szczurów dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w roku 2016.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3

 

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. że  wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie myszy i szczurów o wartości nie niższej niż 60 000,00 zł brutto (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia do 31.12.2016 r.

                                                 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę brutto                            na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2.  Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego    w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

* Dokument, o którym mowa powyżej może być złożony w formie, o której mowa w art.4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203)

4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Załącznik    nr 4 .

5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio  z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny, 09-402 Płock,

ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 04.12.2015 r. do godz. 8:00

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

„Oferta na dostawę myszy i szczurów dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku             w roku 2016

            Nie otwierać przed dniem 04.12.2015 roku do godz. 10:15

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2015 r. o godz. 10:15.

SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

cena  - 100%

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl. Zawarcie umowy następuje  z chwilą jej podpisania.

2. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonej oferty oraz wezwania oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów, przy czym uzupełnienie oferty nie może dotyczyć ceny ofertowej.

4.W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy złożyli prawidłowe oferty w postępowaniu.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

DANE DO KONTAKTU

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Radomir Lewandowski – Dział Hodowlany, tel. 24/366-05-22, fax: 24/366-05-13

w zakresie procedury udzielenia zamówienia:

Robert Łęgowik – Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych, tel. 24/366-05-23 lub 24/366-05-24, fax: 24/366-05-13

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Płock, dnia 13.11.2015 r.

Sporządził: Robert Łęgowik                                    

                                                                                  ZATWIERDZIŁ :

                                                           Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku

            Krzysztof Kelman


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 lat temu (czwartek, 26 listopada 2015, godzina 12:09)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 031
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji