OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny, Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442

zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usługi obsługi technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa         w Płocku w roku 2017

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi obsługi technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2017.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3

 

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w okresie trwania umowy oraz w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 pln.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Umowa zostanie podpisana na czas określony tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.                                           

      

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę brutto                            na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2.  Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem - w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.

4. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio          z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Warunki płatności i termin płatności: zostały określone we wzorze umowy. 

2. Kary umowne: Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 29.12.2016 r. do godz. 10:00

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta na świadczenie usługi obsługi technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa         w Płocku w roku 2017

            Nie otwierać przed dniem 29.12.2016 roku do godz. 10:15

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2016 r. o godz. 10:15.

 

SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

cena - 100 %

 

WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl. Zawarcie umowy następuje                  z chwilą jej podpisania.

2. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień, w tym rażąco niskiej ceny i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonej oferty oraz wezwania oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów, przy czym uzupełnienie oferty nie może dotyczyć ceny ofertowej. Brak wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.

4.W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

ZALECENIE DODATKOWE

1. Oferent winien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem, której można dokonać w dni powszednie w godzinach od 8:00
do 14:00. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie, co najmniej jeden dzień wcześniej pod numerem 723-003-923.

2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 

DANE DO KONTAKTU

DyrektorMOZ - JB w Płocku wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:

 

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Dariusz Kłobukowski – tel. 24 366 05 24, 723 003 923

 

 

w zakresie procedury udzielenia zamówienia:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

 

 

Płock, dnia 27.12.2016 r.

Sporządził: Robert Łęgowik

 

 

 

 

 

                                                                       ZATWIERDZIŁ :

                                                           Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

                                                                    Jednostki Budżetowej w Płocku

                  Krzysztof Kelman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (wtorek, 27 grudnia 2016, godzina 12:43)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 139
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 27 grudnia 2016, godzina 12:46
  • Historia aktualizacji

  • 27 grudnia 2016, godzina 12:46 Aktualizacja danych