http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Ogloszenie_o_naborze_nr_04_z_2017-1.doc

Ogłoszenie o naborze nr 04/2017                                                              Płock, dnia 20.12.2017 r.

 

 DYREKTOR

MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO – JEDNOSTKA BUDŻETOWA

W PŁOCKU

09-402 Płock, ul. Norbertańska 2

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

PODISNPEKTROR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

 

 Zakres wykonywanych zadań, w szczególności:

1.      Kompletowanie dowodów księgowych, kontrola dowodów pod względem formalnym i rachunkowym;

2.      Dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującym w Jednostce Planem kont;

3.      Prowadzenie w programie finansowo-księgowym ewidencji syntetycznej i analitycznej dowodów księgowych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i zadania budżetowego;

4.      Sporządzanie i księgowanie raportów kasowych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych oraz ich dekretacja;

5.      Systematyczna kontrola i uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych z obrotami i saldami kont ewidencji analitycznej;

6.      Przeprowadzanie rocznej inwentaryzacji sald wybranych kont księgowych w drodze potwierdzenia salda oraz weryfikacji z dokumentami źródłowymi;

7.      Wycena składników majątku inwentaryzowanych w drodze spisu z natury;

8.      Uzgadnianie sald kont i paragrafów do sprawozdań budżetowych;

9.      Przygotowywanie na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej zestawień i opracowań niezbędnych do sporządzenia sprawozdawczości opisowej z wykonania planu finansowego jednostki oraz okresowych analiz;

10.  Pomoc w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych.

Wymagania niezbędne (formalne):

1.    Wykształcenie wyższe: administracyjne lub ekonomiczne;

2.    Staż pracy minimum 3 lata;

3.    Doświadczenie w zakresie prowadzenia ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053);

4.     Znajomość programów finansowo-księgowych stosowanych w księgowości budżetowej;

5.    Znajomość edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego;

6.    Doświadczenie w obsłudze kasy fiskalnej;

7.    Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.);

8.    Nieposzlakowana opinia;

9.    Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

10.  Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

Znajomość ustaw i rozporządzeń:

1.    z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.);

2.    z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.);

3.    z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579);

4.    z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.);

5.    z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.);

6.    rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.);

7.    rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.).

Informacja o warunkach pracy:

1.      pełny etat;

2.      średnio pięciodniowy tydzień pracy;

3.      średnio 40 godzin tygodniowo.

Warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOZ-JB w Płocku:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOZ-JB w Płocku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1.      Życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;

2.     

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (środa, 20 grudnia 2017, godzina 08:45)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 217
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 20 grudnia 2017, godzina 08:48
  • Historia aktualizacji

  • 20 grudnia 2017, godzina 08:48 Aktualizacja danych