www.zoo.plock.pl

Tablica Ogłoszeń, BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny, Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442

zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usługi obsługi technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa    w Płocku w roku 2018

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi obsługi technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2018.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w okresie trwania umowy oraz w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 pln.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Umowa zostanie podpisana na czas określony tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.                                           

  OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę bruttona podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2.  Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest lub będzie ubezpieczonyod odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio          z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Warunki płatności i termin płatności: zostały określone we wzorze umowy. 

2. Kary umowne: Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 28.12.2017 r. do godz. 08:00

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta na świadczenie usługi obsługi technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa         w Płocku w roku 2018

            Nie otwierać przed dniem 28.12.2017 roku do godz. 08:30

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2017 r. o godz. 08:30.

 

SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

- najniższa cena

 

WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1.Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

2.Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl oraz jednocześnie przekaże  pisemną informację drogą listowną, elektroniczną lub faxem o wyniku postępowania wykonawcom, którzy uczestniczyli                                w postępowaniu.

3. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonej oferty oraz wezwania oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów lub niezgodnych z zapisami Ogłoszenia, przy czym uzupełnienie oferty nie może dotyczyć ceny ofertowej, a wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.

5.W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa go do złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

ZALECENIE DODATKOWE

1. Oferent winien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem, której można dokonać w dni powszednie w godzinach od 8:00
do 14:00. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie, co najmniej jeden dzień wcześniej pod numerem 723-003-923.

2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 

DANE DO KONTAKTU

DyrektorMOZ - JB w Płocku wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:

 

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Dariusz Kłobukowski – tel. 24 366 05 24, 723 003 923

 

w zakresie procedury udzielenia zamówienia:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

 

 

Płock, dnia 20.12.2017 r.

Sporządził: Robert Łęgowik

 

 

 

 

 

                                                                       ZATWIERDZIŁ :

                                                           Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

                                                                    Jednostki Budżetowej w Płocku

                  Krzysztof Kelman

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 lata temu (środa, 20 grudnia 2017, godzina 12:12)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 012
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji