UCHWAŁA NR 745/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie  przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Ogród Zoologiczny  w Płocku w jednostkę budżetową - Miejski Ogród Zoologiczny
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r.  Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1
W uchwale Nr 448/XXI/99 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 1999 r.  w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku w jednostkę budżetową - Miejski Ogród Zoologiczny, zmienionej uchwałą Nr 263/XIV/03 z dnia 2 września 2003r.  wprowadza się następującą  zmianę: załącznik Nr 1 pod nazwą „Statut Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostki Budżetowej w Płocku” otrzymuje brzmienie  jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.
 

Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146) i koniecznością dostosowania statutów jednostek i zakładów budżetowych do przepisów tej ustawy, zaistniała konieczność dokonania stosownych zmian w statucie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku i przyjęcia nowej wersji.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 21 grudnia 2011, godzina 13:00)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 214
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji