http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Ogloszenie_o_naborze_nr_02_z_2019.doc

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Kwestionariusz_osobowy.doc

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Klauzula_informacyjna_-_rekrutacja.doc

Ogłoszenie o naborze nr 02/2019                                                                       Płock, dnia  07.10.2019 r.

 

 

 DYREKTOR

MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO – JEDNOSTKA BUDŻETOWA W PŁOCKU

09-402 Płock, ul. Norbertańska 2

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

PODINSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNYCH

 

Zakres zadań na stanowisku:

1)     Prawidłowe i rzetelne prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem wyposażenia                              i pozostałych środków trwałych znajdujących się w dyspozycji MOZ, w tym prowadzenie ewidencji i oznakowania, we współpracy z Działem Finansowo – Księgowym.

2)     Wnioskowanie o likwidację niepełnowartościowego majątku MOZ.

3)     Prowadzenie rejestru umów z wykonawcami i dostawcami zewnętrznymi.

4)     Prowadzenie rejestru rachunków i faktur za zakupione dla MOZ towary i usługi.

5)     Opisywanie oraz kontrola zgodności rachunków i faktur dotyczących wszystkich wydatków                      na towary i usługi z ustawą Prawo zamówień publicznych, Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOZ i Regulaminem pracy komisji przetargowej MOZ wraz z opisywaniem rachunków i faktur Działu Administracyjno-Technicznego i Zamówień Publicznych.

6)     Opracowanie projektów pism w zakresie działania sekcji administracyjnej.

7)     Prowadzenie oznakowania, ewidencji i wydawania druków ścisłego zarachowania.

8)     Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i wynajmem terenów MOZ na cele prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9)     Przygotowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania                            ze środków pozabudżetowych oraz udział w procesie realizacji projektów  w zakresie zadań działu.

10)    Prowadzenie ewidencji osobowej skazanych na karę ograniczenia wolności w ramach dozorowanej pracy na terenie MOZ  wraz z ewidencją czasu przepracowanego oraz przekazywanie do kuratorów sądowych lub sądów informacji w tym zakresie.

11)    Przygotowywanie projektów umów dotyczących najmu, dzierżawy i zakupu w zakresie zadań działu.

12)    Prowadzenie rozliczeń rozmów telefonicznych oraz prawidłowe prowadzenie spraw                        w  zakresie reklamacji, zgłaszania awarii, kontroli faktur od operatora telefonii komórkowej, przygotowywań zestawień dla Działu Finansowo – Księgowego, celem obciążania pracowników.

 

Wymagania niezbędne na stanowisku (formalne):

1.   Wykształcenie wyższe;

2.   Staż pracy minimum 3 lata na podobnym stanowisku

3.   Znajomość edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych;

4.   Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku                    o pracownikach samorządowych tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.);

5.   Nieposzlakowana opinia;

6.   Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

7.   Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w zakresie prowadzenia ewidencji osobowej osób wykonujących nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną.

2. Doświadczenie w zakresie prowadzania ewidencji analitycznej środków trwałych.

3. Znajomość ustaw i rozporządzeń:

a)     Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

b)     Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506),

c)     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),

d)     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.),

e)     Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.),

f)      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. 2010 nr 98 poz. 634),

 

Informacja o warunkach pracy:

1.      pełny etat;

2.      średnio pięciodniowy tydzień pracy;

3.      średnio 40 godzin tygodniowo.

Warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOZ-JB w Płocku:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOZ-JB w Płocku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1.      Życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;

2.      List motywacyjny – własnoręcznie podpisany;

3.      Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami wg załączonego wzoru;

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Kwestionariusz_osobowy.doc

4.      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5.      Kopie świadectw pracy oraz wymaganych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;

6.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (w kwestionariuszu osobowym);

7.      Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  (w kwestionariuszu osobowym);

8.      Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w kwestionariuszu osobowym);

9.      Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii (w kwestionariuszu osobowym);

10.   Oświadczenie o znajomości edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych (w kwestionariuszu osobowym);

11.   Klauzula informacyjna – własnoręcznie podpisana wg załączonego wzoru:

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Klauzula_informacyjna_-_rekrutacja.doc

 12.  Dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza    skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.).

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym  należy  przetłumaczyć na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostka Budżetowa w Płocku przy ulicy Norbertańskiej 2 w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą) do dnia 22.10.2019 roku (za ważną uznana będzie data wpływu dokumentów do MOZ-JB w Płocku).

* Dokumenty powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. administracyjnych  – 02/2019” 

* Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

* Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń MOZ-JB w Płocku.

* Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę: listopad  2019 rok.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 24 366 05 21 lub 24 366 05 23


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 07 października 2019, godzina 15:14)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 306
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji