http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Ogloszenie_o_naborze_nr_01_z_2019.doc

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Kwestionariusz_osobowy.doc

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Klauzula_informacyjna_-_rekrutacja.doc

 

Ogłoszenie o naborze nr 01/2019                                                                       Płock, dnia  12.03.2019 r.

 

 DYREKTOR

MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO – JEDNOSTKA BUDŻETOWA W PŁOCKU

09-402 Płock, ul. Norbertańska 2

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

 

 Zakres wykonywanych zadań, w szczególności:

1.     Kompletowanie dowodów księgowych, kontrola dowodów pod względem formalnym i rachunkowym;

2.     Dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującym w Jednostce Planem kont;

3.     Prowadzenie w programie finansowo-księgowym ewidencji syntetycznej i analitycznej dowodów księgowych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i zadania budżetowego;

4.     Sporządzanie i księgowanie raportów kasowych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych oraz ich dekretacja;

5.     Systematyczna kontrola i uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych z obrotami i saldami kont ewidencji analitycznej;

6.     Sprawdzanie comiesięczne poprawności zapisów w rejestrach VAT sprzedaży i zakupów;

7.     Przeprowadzanie rocznej inwentaryzacji sald wybranych kont księgowych w drodze potwierdzenia salda oraz weryfikacji z dokumentami źródłowymi;

8.     Wycena składników majątku inwentaryzowanych w drodze spisu z natury;

9.     Uzgadnianie sald kont i paragrafów do sprawozdań budżetowych;

10.  Przygotowywanie na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej zestawień i opracowań niezbędnych do sporządzenia sprawozdawczości opisowej z wykonania planu finansowego jednostki oraz okresowych analiz;

11.  Sprzedaż biletów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w zastępstwie za kasjera w przypadku jego nieobecności.

Wymagania niezbędne (formalne):

1.    Wykształcenie wyższe;

2.    Staż pracy minimum 3 lata na podobnym stanowisku;

3.    Znajomość edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego;

4.    Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm./);

5.    Nieposzlakowana opinia;

6.    Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

7.    Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

1.      Mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i  rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.) oraz znajomość programów finansowo-księgowych stosowanych w księgowości;

2.      Mile widziane doświadczenie w obsłudze kasy fiskalnej.

3.      Znajomość ustaw i rozporządzeń:

·      z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);

·      z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.);

·      z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.);

·      z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.);

·      z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.);

·      rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.);

 

·      rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku  w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.)

Informacja o warunkach pracy:

1.      pełny etat;

2.      średnio pięciodniowy tydzień pracy;

3.      średnio 40 godzin tygodniowo.

Warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOZ-JB w Płocku:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOZ-JB w Płocku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1.      Życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;

2.      List motywacyjny – własnoręcznie podpisany;

3.      Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami wg załączonego wzoru;

 http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Kwestionariusz_osobowy.doc

4.      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5.      Kopie świadectw pracy oraz wymaganych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;

6.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (w kwestionariuszu osobowym);

7.      Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  (w kwestionariuszu osobowym);

8.      Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w kwestionariuszu osobowym);

9.      Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii (w kwestionariuszu osobowym);

10.   Oświadczenie o znajomości edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych (w kwestionariuszu osobowym);

11.   Klauzula informacyjna – własnoręcznie podpisana wg załączonego wzoru:

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Klauzula_informacyjna_-_rekrutacja.doc

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym  należy  przetłumaczyć na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostka Budżetowa w Płocku przy ulicy Norbertańskiej 2 w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą) do dnia 26.03.2019 roku (za ważną uznana będzie data wpływu dokumentów do MOZ-JB w Płocku).

* Dokumenty powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. księgowości – 01/2019” 

* Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

* Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń MOZ-JB w Płocku.

* Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę: kwiecień 2019 rok.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 24 366 05 21. 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (wtorek, 12 marca 2019, godzina 16:10)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 517
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 12 marca 2019, godzina 16:20
  • Historia aktualizacji

  • 12 marca 2019, godzina 16:20 Aktualizacja danych
    12 marca 2019, godzina 16:17 Aktualizacja danych