Płock, dnia 02.11.2016 rok

 

www.zoo.plock.pl, BIP

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny, Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442

zaprasza do składania ofert na:

„Dostawa roślin akwarystycznych dla MOZ-JB w Płocku.”

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa roślin akwarystycznych dla MOZ-JB w Płocku”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3

 

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie od daty podpisania umowy.

                                                

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę brutto                            na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2.  Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem - w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.

4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio          z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Warunki płatności i termin płatności: zostały określone we wzorze umowy. 

2. Kary umowne: Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 07.11.2016 r. do godz. 8:00

 

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta na dostawę roślin akwarystycznych dla MOZ-JB w Płocku..

            Nie otwierać przed dniem 07.11.2016 roku do godz. 08:15

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2016 r. o godz. 08:15.

 

SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

cena - 100 %

 

WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl. Zawarcie umowy następuje  z chwilą jej podpisania.

2. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień, w tym rażąco niskiej ceny i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonej oferty oraz wezwania oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów, przy czym uzupełnienie oferty nie może dotyczyć ceny ofertowej. Brak wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.

4.W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy złożyli prawidłowe oferty w postępowaniu.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

ZALECENIE DODATKOWE

1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 

DANE DO KONTAKTU

DyrektorMOZ - JB w Płocku wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:

 

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Bogdan Koczyk – tel. 24 366 05 22, 600 009 959

 

 

w zakresie procedury udzielenia zamówienia:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171

 

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

 

 

Płock, dnia 02.11.2016 r.

Sporządził: Robert Łęgowik

 

ZATWIERDZIŁ:

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

Jednostki Budżetowej w Płocku

Konrad Konarski


 

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 5 lat temu (środa, 02 listopada 2016, godzina 14:05)
 • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Ilość wyświetleń: 2 695 108
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 02 listopada 2016, godzina 14:31
 • Historia aktualizacji

 • 02 listopada 2016, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  02 listopada 2016, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  02 listopada 2016, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  02 listopada 2016, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  02 listopada 2016, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  02 listopada 2016, godzina 14:26 Aktualizacja danych