Majątek trwały MOZ w Płocku na dzień 31 XII 2005 r.

 

Aktywa trwałe ogółem :                                                                           2.839.225,65

 

I. Wartości niematerialne i prawne                                                                        0,00

 

II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                    2.839.225,65  

1. Grunty                                                                                           0,00

2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 2.809.843,37

3. Środki transportu                                                                            0,00

4. Inne środki trwałe                                                                   29.382,28

 

III. Należności długoterminowe                                                                              0,00

 

IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                 0,00

 

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                      0,00

 

Wartość początkowa majątku trwałego (plus zwiększenia, minus zmniejszenia)

5.163.615,03 zł.

Umorzenie na dzień 31 XII 2005 roku

2.324.389,38 zł.

Wartość księgowa netto (bilansowa)

2.839.225,65 zł.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 22 listopada 2006, godzina 11:36)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 185
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 22 listopada 2006, godzina 11:46
  • Historia aktualizacji

  • 22 listopada 2006, godzina 11:46 Aktualizacja danych