http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/SIWZ_-_Samochody.doc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2,

zaprasza do składania ofert na:

Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów do celów służbowych dla MOZ-JB w Płocku.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów do celów służbowych dla MOZ-JB w Płocku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: - nie później niż do dnia 15.12.2017 roku.

                                                

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, ceny brutto                            na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2. Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane pojazdy wymagań określonych przez zamawiającego – załącznik nr 4

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem - w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.

5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio            z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny, 09-402 Płock,

ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 27.10.2017 r. do godz. 8:00

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów do celów służbowych dla MOZ-JB w Płocku”

Nie otwierać przed dniem 27.10.2017 roku do godz. 8:15

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2017 r. o godz. 08:15.

SPOSÓB OCENY OFERT

1.    Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

Cena - 90%

Gwarancja mechaniczna – 5%

Usługi serwisu gwarancyjnego samochodów – 5%

 

Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie powyższe kryteria wynosi - 100 pkt. (1% = 1pkt).

 

2.    Kryterium "Cena" - C

Ocena kryterium „Ceny” dla n-tej oferty Wykonawcy (Pcb) dokonywana będzie poprzez porównanie ceny najniższej wśród ocenianych ofert (Cmin), do ceny zawartej w badanej ofercie (Cb).

 

C min

P c b  = ----------------    x  90 pkt

C b

gdzie: 

(Pcb)     -ilość punktów za cenę dla ocenianej oferty;

(Cmin)   - najniższa cena spośród cen ocenianych ofert;

(Cb)     - cenazawarta w badanej ofercie.

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 90 pkt.

 

3.    Kryterium "Gwarancja mechaniczna" - G

Ocena kryterium „gwarancja” n-tej oferty Wykonawcy (Pogb) będzie dokonywana poprzez porównanie oferowanej długości trwania okresu gwarancyjnego (OGb) z najdłuższym proponowanym okresem gwarancyjnym (OGmax). Do badania kryterium „gwarancja mechaniczna” Zamawiający będzie brał pod uwagę ilość miesięcy a nie limit kilometrowy. Limit kilometrowy w przypadku gwarancji dłuższej niż 24 m-ce nie może być niższy niż 80.000 tysięcy kilometrów.

OG b

P ogb = ----------- x 5 pkt

OG max

 

gdzie:

(Pogb)   - ilość punktów za okres gwarancji dla ocenianej oferty;

(OGb)  - okres gwarancyjny oferty badanej (min. 24 miesiące);

(OGmax) - najdłuższy zaproponowany okres gwarancyjny (max. 60 m-cy).

         

Za okres dodatkowej gwarancji ponad 60 miesięcy Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę 5 punktów.

Wykonawca musi podać okres gwarancji w miesiącach.

Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 5 pkt.

4.        Kryterium „Usługi serwisu gwarancyjnego samochodów” – U

Ocena kryterium „Usługi serwisu gwarancyjnego samochodów” dla n-tego Wykonawcy (Ptn) będzie dokonywana poprzez przyznanie punktów na podstawie wskazanej w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) miejscowości, gdzie będzie wykonywany serwis gwarancyjny pojazdów.

 

Sposób przydzielania punktów:

Usługi serwisu gwarancyjnego samochodów

Serwis znajdujący się na terenie miasta Płocka

Serwis znajdujący się poza terenem miasta Płocka (w odległości nie większej niż  60 km)

                                                                              

Liczba punktów

5

0

UWAGA:

Brak wpisania nazwy miejscowości, w której będzie dokonywany serwis pojazdów, w Załączniku Nr 1 spowoduje, że oferta wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „Usługi serwisu gwarancyjnego samochodów” otrzyma 0 pkt.

 

5.    O wyborze oferty zdecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie (Pn) za kryteria określone w:

- (Pcn)                          - Cena

- (Ptn)                          - Usługa serwisu gwarancyjnego samochodów

- (Pogn)                         - Gwarancja

 

P n = P cn  + P tn + P ogn

Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie kryteria wynosi - 100 pkt.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl oraz jednocześnie przekaże  pisemną informację drogą listowną, elektroniczną lub faxem o wyniku postępowania wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

2. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonej oferty oraz wezwania oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów, przy czym uzupełnienie oferty nie może dotyczyć ceny ofertowej.

4.W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach oraz uzyskania takiej samej liczby punktów w pozostałych kryteriach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

DANE DO KONTAKTU

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Dariusz Kłobukowski, tel. 24/366-05-24, 723 003 923fax: 24/366-05-13

w zakresie procedury udzielenia zamówienia:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

<span style="color: black


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 lata temu (czwartek, 19 października 2017, godzina 14:38)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 068
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 19 października 2017, godzina 15:07
  • Historia aktualizacji

  • 19 października 2017, godzina 15:07 Aktualizacja danych
    19 października 2017, godzina 14:40 Aktualizacja danych