skopiowanym pliku: Adres pliku: http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Umowa_przy_budynku_Tamaryn_i_Marmozet.doc

Umowa najmu Nr  ……./MOZ/2019- wzór

zawarta w dniu ……...2019 r. w Płocku pomiędzy:

 

Gminą - Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………

zwana dalej "WYNAJMUJĄCYM" 

 

a

…………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „NAJEMCĄ”

 

§ 1

1.      Przedmiotem umowy najmu jest grunt przy budynku Tamaryn i Marmozet o powierzchni               1  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej polegającej na zainstalowaniu i eksploatacji urządzenia do napojów zimnych i przekąsek, znajdujący się w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostka Budżetowa w Płocku, zwanym dalej MOZ JB  w Płocku. Wynajmujący, z powodu realizacji prac remontowych i inwestycyjnych prowadzonych na terenie MOZ JB w Płocku zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji najmowanego gruntu   w trakcie trwania umowy.

2.      Przeznaczenie przedmiotu najmu może zostać zmienione wyłącznie za pisemną zgodą Wynajmującego.

3.      Wynajmujący oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia umowy najmu gruntu, o którym mowa w pkt 1.

4.      Najemca zobowiązany jest rozpocząć działalność określoną w pkt 1 w terminie do 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy. Niezachowanie powyższego terminu stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

5.      Działalność Najemcy prowadzona będzie w dniach i godzinach otwarcia MOZ Płock tj. Styczeń  - Luty 9:00-16:00, Marzec 9:00 - 17:00, Kwiecień 9:00 - 18:00, Maj - Sierpień 9:00 - 19:00, Wrzesień 9:00 - 18:00, Październik 9:00 - 17:00, Listopad -Grudzień 9:00-16:00.

6.      Formularz oferty stanowi integralną część niniejszej umowy.

 

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………2019 r. do dnia 30.09.2021 r.

 

§ 3

1.      Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia Najemcy znajdującego się na terenie będącym przedmiotem najmu objętym niniejszą umową.

2.      Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim przez Najemcę, jego pracowników, wykonawców oraz inne osoby, za które Najemca odpowiada.

 

§ 4

1.      Czynsz najmu wynosić będzie:

a)      ………….zł netto miesięcznie (słownie:………………… złotych netto) – płatny w okresach 01.04.2020 r. - 30.09.2020 r.; 01.04.2021 r. – 30.09.2021 r.,

b)      ………….zł netto miesięcznie (słownie:………………… złotych netto) – płatny w okresach 01.11.2019 r. - 31.03.2020 r.; 01.10.2020 r. – 31.03.2021 r.,

c)      ………….zł netto miesięcznie (słownie:………………… złotych netto) – płatny w okresach …......2019 r. - 31.10.2019 r.

 

2.      Najemca będzie płacił Wynajmującemu czynsz z góry na podstawie wystawionej do 10-go dnia każdego miesiąca przez Wynajmującego faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Datą zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego.

3.      Płatność następować będzie gotówką do kasy MOZ-JB w Płocku lub przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze VAT.

4.      Najemca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług                  o numerze NIP: ……………..

5.      W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Najemca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

6.      Wynajmujący zastrzega sobie prawo pobrania od Najemcy kaucji w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto określonego w § 4 pkt 1a umowy. Kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie dla Wynajmującego z tytułu jakichkolwiek zaległości płatniczych  ze strony Najemcy oraz konieczności pokrycia kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez Najemcę i nie pokrytych przez Najemcę.

7.      Na poczet kaucji Wynajmujący zaliczy wadium, które Najemca wpłacił przystępując do konkursu. Najemca zobowiązuje się do wpłacenia brakującej części kaucji. Jej wpłata nastąpi najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 pkt 7 umowy, gotówką do kasy Najemcy lub przelewem na następujący rachunek bankowy                         ……………………………………………………………………..

8.      W dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Najemca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty brakującej części kaucji (potwierdzenie wpłaty bądź potwierdzenie przelewu).

9.      Wynajmujący może dokonać samodzielnego potrącenia z wpłaconej kaucji zaległych należności, o których mowa w pkt 6, a Najemca wyraża na to zgodę. W przypadku  dokonania potrącenia          z kaucji przez Wynajmującego, Najemca ma obowiązek jej uzupełnienia w terminie 7 dni od potrącenia do wysokości określonej w pkt 6.

10.  Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu nie wystąpią sytuacje wskazane            w pkt 6, kaucja podlega zwrotowi w ciągu 21 dni od daty zwrotu przedmiotu najmu na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę w złożonym Wynajmującemu pisemnym żądaniu zwrotu kaucji. Kaucja nie podlega oprocentowaniu i po zakończeniu umowy zwrócona zostanie w wysokości nominalnej.

11.  Na pisemny wniosek Najemcy wpłacona kaucja może zostać zaliczona na poczet zapłaty za czynsz za dwa ostatnie okresy rozliczeniowe.

12.  Niezapłacenie kaucji w terminie wskazanym w pkt 7  i 9  będzie skutkowało rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym.

13.  Wynajmujący zapewni Najemcy odpłatny dostęp do energii elektrycznej. Koszt zakupu                        i  instalacji podlicznika a także innych materiałów niezbędnych do doprowadzenia, podłączenia                    a także zabezpieczenia (zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP) mediów jest po stronie                  Najemcy.

14.  Opłaty eksploatacyjne naliczane będą przez Wynajmującego na podstawie odczytów                             z podlicznika i liczone będą według stawek określonych w fakturach przez dostawców tych mediów.

15.  Miesięczne opłaty eksploatacyjne wymienione w  § 4 pkt. 14, Najemca będzie regulował z dołu, za dany miesiąc, na podstawie otrzymanej faktury VAT od Wynajmującego w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

16.  Płatność następować będzie przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze VAT.

 

§ 5

Najemca zobowiązuje się prowadzić działalność handlową zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzonej przez niego działalności, w tym przepisów BHP i ppoż oraz przepisami obowiązującymi na terenie MOZ JB w Płocku.

 

 

§ 6

1.     Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać  zmian bez zgody Wynajmującego.

2.     Najemca zobowiązuje się przestrzegać zakazu prowadzenia sprzedaży i podawania jakiegokolwiek rodzaju napojów alkoholowych oraz środków, których posiadanie i sprzedaż jest zabroniona zgodnie z polskim prawem lub przepisami miejscowymi.

3.      Najemca zobowiązuje się ubezpieczyć przedmiot najmu od szkód typu kradzież, zalanie, pożar oraz inne nieprzewidziane okoliczności na własny koszt i ryzyko. Brak ubezpieczenia w tym zakresie powoduje odpowiedzialność wyłączną Najemcy za szkody powstałe na osobie lub mieniu.

4.      Najemca zobowiązuje się utrzymać aktualne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres trwania umowy pod rygorem rozwiązania umowy                        w trybie natychmiastowym.

5.     Najemca zobowiązany jest do wykonywania prac konserwacyjnych i drobnych napraw związanych z eksploatacją przedmiotu  najmu na własny koszt, za zgodą Wynajmującego.

6.     Najemca samodzielnie i na własny koszt zabezpiecza zagospodarowanie odpadów (śmieci, surowców wtórnych, nieczystości płynnych), co, do których odrębne przepisy przewidują szczególne zasady ich składowania, transportu, recyklingu, odzysku lub utylizacji i ponosi wszelkie konsekwencje mogące wynikać z naruszenia obowiązujących w tym zakresie przepisów.

7.     Przekazanie przedmiotu najmu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 7

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (wtorek, 17 września 2019, godzina 12:27)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 694 877
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji