OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów do celów służbowych dla MOZ-JB w Płocku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: - nie później niż 120 dni od daty podpisania umowy.

                                                 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, ceny brutto                            na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2. Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane pojazdy wymagań określonych przez zamawiającego – załącznik nr 4

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem - w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.

5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio            z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny, 09-402 Płock, 

ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 19.02.2018 r. do godz. 8:00

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia: 

 

„Oferta na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów do celów służbowych dla MOZ-JB w Płocku”

Nie otwierać przed dniem 19.02.2018 roku do godz. 8:15

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2018 r. o godz. 08:15.

 

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/OGLOSZENIE_Samochody.doc

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/SIWZ_OPZ.pdf

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/SIWZ_Samochody.pdf

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/SIWZ_Umowa_wzor_samochod.pdf


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (poniedziałek, 12 lutego 2018, godzina 12:08)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 129
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji