Płock, dnia 20.04.2018 r.

AT – SA  – 233 | 27 | 2018

ZAPROSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku zaprasza do składania ofert w konkursie na najem placu o powierzchni 4 m² – przy tarasie widokowym na cele handlowo – usługowe.

1. Wynajmujący: Gmina Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, tel. / fax: 24 366 05 12 / 24 366 05 13.

2. Przedmiotem najmu jest: Wyznaczony plac o powierzchni 4 m² – przy tarasie widokowym w na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej             w Płocku na cele handlowo – usługowe.

Wynajmujący z powodu realizacji prac remontowych i inwestycyjnych prowadzonych na terenie MOZ JB w Płocku zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji najmowanego placu         w trakcie trwania umowy.

3. Czas najmu: 14.05.2018 r. - 30.09.2018 r. (z możliwością przedłużenia o kolejne miesiące, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2018 r.)

4. Warunki udziału w konkursie:

1. Warunkiem przystąpienia Oferentów do konkursu jest wpłata wadium w wysokości       738,00 zł.

2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

3. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku, przy ul. Norbertańskiej 2, lub przelewem na następujący rachunek bankowy 51 1020 1592 0000 2702 0241 4696 tytułem „WADIUM TARAS WIDOKOWY”. Kasa MOZ JB w Płocku czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku na danym koncie; przy wpłacie gotówką w kasie - datę na druku KP.

4. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał konkurs nie podlega zwrotowi i zalicza się na poczet kaucji.

5. W przypadku, gdy Oferent, który wygrał konkurs nie zawarł, z przyczyn leżących po jego stronie, umowy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu, wadium nie podlega zwrotowi.

6. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone w godzinach otwarcia kasy MOZ JB w Płocku lub przelewem na wskazane w ofercie konto nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu. Wadium nie podlega oprocentowaniu i zostanie zwrócone Oferentom w wysokości nominalnej.

7. Złożenie oferty wraz z załącznikami wymaganymi w pkt. 9 niniejszego zaproszenia.

 

5. Zalecenie dodatkowe:

a) Oferent winien, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej miejsca najmu objętego niniejszym konkursem, której można dokonać w dni powszednie w godzinach od 8:00          do 14:00. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie pod numerem 24 366 05 24.

b) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na najem placu o powierzchni 4 m² – przy tarasie widokowym.

c) Oferent zobowiązany jest podać zakres planowanej działalności.

 

6. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „OFERTA NA NAJEM MIEJSCA - PRZY TARASIE WIDOKOWYM” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 27.04.2018 r. godz. 8:00” w sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku przy ul. Norbertańskiej 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2018 r. o godz. 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2018 r. o godz. 8:10.

 

7. Rozpatrzenie Ofert: Decyzja dotycząca wyboru najemcy zostanie podjęta przez Dyrektora MOZ JB w Płocku.

 

8. Dyrektor MOZ JB w Płocku zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru ofert bez podania przyczyn, zmiany treści ogłoszenia na 2 dni przed terminem składania ofert, przedłużenia terminu rozpatrywania ofert, wezwania Oferenta do wyjaśnień oraz wycofania się na każdym etapie konkursu.

 

9. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie Oferentado obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem, w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.

b) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio      z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielanych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

c) Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

d) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest lub będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem konkursu na kwotę minimum 10.000,00 pln.

e) potwierdzenie wpłaty wadium.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta: zapis „za zgodność z oryginałem” + podpis osoby upoważnionej.

 

10. Kryteria oceny ofert:

Wynajmujący będzie się kierował przy wyborze oferty następującym kryterium:

a) Cena za 1 m² – najwyższa (100 %).

b) Minimalna cena najmu wynosi: 150,00 zł netto za 1 m² / miesiąc - zgodnie                        z Zarządzeniem Nr 3820/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 grudnia 2017 roku             w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali oraz dzierżawę placów         i gruntów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostka Budżetowa w Płocku na rok 2018.

c) Oferty z niższą stawką nie będą rozpatrywane.

d) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną.

e) W przypadku złożenia takich samych ofert Wynajmujący wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 2 dni ofert dodatkowych, przy czym oferty nie mogą być niższe od wcześniej oferowanych.

f) Wynajmujący pobierze od Oferenta kaucję zwrotną w wysokości 2 pełnych czynszów miesięcznych zwrotną w terminie 21 dni po zakończeniu umowy celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania umowy. Wynajmujący zastrzega sobie prawo potrącenia z pobranej kaucji wszelkich roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy a w szczególności nieopłaconych czynszów.

g) Minimalna stawka czynszu, nie obejmuje opłat eksploatacyjnych za: energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków, oraz opłat za wywóz nieczystości.

 

11. Dane do kontaktu: DyrektorMOZ JB w Płocku wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami następujące osoby:

w zakresie przedmiotu najmu i procedury konkursu:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 23, 600 036 608

Katarzyna Kaleta - tel. 24 366-05-24

                                                                                 

 

 

                                                                                  ZATWIERDZAM

                                                                                            Dyrektor                                                                                             Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostka Budżetowa w Płocku

                Krzysztof Kelman

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (piątek, 20 kwietnia 2018, godzina 13:28)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 156
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji