http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Ogloszenie_o_naborze__02.doc

Pełna treść ogłoszenie pod linkiem powyżej!!

 

Ogłoszenie o naborze nr 02/2017                                                   Płock, dnia 20.11.2017 r.

 

 

 

 DYREKTOR

 

MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO – JEDNOSTKA BUDŻETOWA

 

W PŁOCKU

 

09-402 Płock, ul. Norbertańska 2

 

ogłasza nabór

 

na wolne stanowisko urzędnicze:

 

PODISNPEKTROR DS. ADMINISTRACYJNYCH

 

 

 

 Zakres wykonywanych zadań, w szczególności:

 

1. Nadzór nad gospodarowaniem wyposażeniem i pozostałymi środkami trwałymi znajdującymi się w dyspozycji MOZ-JB w Płocku, w tym prowadzenie ewidencji i oznakowania, we współpracy z Działem  Finansowo – Księgowym.

 

2. Wnioskowanie o likwidację niepełnowartościowego majątku MOZ-JB w Płocku.

 

3. Prowadzenie rejestru rachunków i faktur za zakupione dla MOZ-JB w Płocku towary i usługi.

 

4. Kontrola zgodności rachunków i faktur dotyczących wszystkich wydatków na towary i usługi z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Regulaminem udzielania zamówień Publicznych i Regulaminem pracy komisji przetargowej w MOZ-JB w Płocku.

 

5. Opracowywanie projektów pism w zakresie działania sekcji administracyjnej.

 

6. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

 

7. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i wynajmem terenów MOZ-JB w Płocku na cele prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie przygotowywania ogłoszeń i rozliczania kosztów eksploatacyjnych.

 

8. Przygotowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania ze środków pozabudżetowych oraz udział w procesie realizacji projektów w zakresie zadań działu.

 

9. Prowadzenie ewidencji osobowej skazanych na karę ograniczenia wolności w ramach  dozorowanej pracy na terenie MOZ-JB w Płocku wraz z ewidencją czasu przepracowanego oraz przekazywanie do kuratorów sądowych lub sądów informacji w tym zakresie.

 

10. Przygotowywanie umów dotyczących najmu, dzierżawy i zakupu w zakresie zadań działu.

 

11. Prowadzenie rejestru umów, z wyjątkiem umów dotyczących stosunku pracy.

 

12. Prowadzenie rozliczeń rozmów telefonicznych oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem w tym zakresie (reklamacje, zgłaszanie awarii, kontrola faktur od operatora telefonii komórkowej, przygotowywanie zestawień dla Działu Finansowo – Księgowego, celem obciążania pracowników).

 

 

 

Wymagania niezbędne (formalne):

 

 1. Wykształcenie wyższe w zakresie: administracji, ekonomii, zarządzania, prawo, budownictwo;

 2. Staż pracy minimum 3 lata w tym co najmniej 1 rok pracy związanej ze stosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579);

 3. Znajomość edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych;

 4. Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                                o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.);

 5.  Nieposzlakowana opinia;

 6. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   

  Wymagania dodatkowe:

  Znajomość ustaw:

 

 1. z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

 2. z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.),

 3. z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),

 4. z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.),

 5. z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.),

 

 

 

 Informacja o warunkach pracy:

 

1.      pełny etat;

 

2.      średnio pięciodniowy tydzień pracy;

 

3.      średnio 40 godzin tygodniowo.

 

 

 

Warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOZ-JB w Płocku:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOZ-JB w Płocku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 

 1. Życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;

 2. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany;

 3. Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami wg załączonego wzoru;

   http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/kwestionariusz_osobowy-2.doc

 

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 2. Kopie świadectw pracy oraz wymaganych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;

 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922) (w kwestionariuszu osobowym);

 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  (w kwestionariuszu osobowym);

 5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w kwestionariuszu osobowym);

 6. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii (w kwestionariuszu osobowym);

 7. Oświadczenie o znajomości edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych (w kwestionariuszu osobowym);

 8. Dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

   

  Dokumenty sporządzone w języku obcym  należy  przetłumaczyć na język polski.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostka Budżetowa w Płocku przy ulicy Norbertańskiej 2 w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku  lub przesłać pocztą (za ważną uważana będzie data wpływu dokumentów do MOZ-JB w Płocku) do dnia 01.12.2017 r.

   

  * Dokumenty powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

  Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. administracyjnych – 02/2017”

  * Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  * Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

  * Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

  * Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń MOZ-JB w Płocku.

  * Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę: grudzień 2017 r.

  * Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 24 366 05 16 lub 24 366 05 23

   

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 4 lata temu (poniedziałek, 20 listopada 2017, godzina 15:05)
 • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Ilość wyświetleń: 2 695 188
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 21 listopada 2017, godzina 09:07
 • Historia aktualizacji

 • 21 listopada 2017, godzina 09:07 Aktualizacja danych