http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Ogloszenie__grunt_przy_tarasie_naprzeciw_wybiegu_dla_sloni.doc

 

                                                                                              Płock, dnia 03.02.2020 r.

 

AT – SA  – 233 | 1 | 2020

 

ZAPROSZENIE

 

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku zaprasza do składania ofert w konkursie na najem gruntu o powierzchni 12 m² – znajdującego się przy tarasie naprzeciw wybiegu dla słoni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej z wyłączeniem gastronomi.

 

1. Wynajmujący: Gmina Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa   w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 tel. / fax: 24 366 05 12 / 24 366 05 13, dalej jako: MOZ-JB w Płocku.

 

2. Przedmiotem najmu jest: Wyznaczony grunt o powierzchni 12 m²przy tarasie  naprzeciw wybiegu dla słoni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostce Budżetowej w Płocku na cele handlowo – usługowe z wyłączeniem gastronomii.  Wynajmujący, z powodu realizacji prac remontowych  i inwestycyjnych prowadzonych na terenie MOZ-JB w Płocku zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wynajmowanego gruntu w trakcie trwania umowy.

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Czas najmu: 01.04.2020 r. - 30.09.2021 r.z zastrzeżeniem, że umowa najmu zawarta zostanie nie wcześniej, niż:

 

1) po uzyskaniu zgody Dyrektora w przypadku, gdy czas bieżącej umowy oraz łączny czas wszystkich dotychczasowych umów zawartych pomiędzy MOZ-JB w Płocku a Oferentem wybranym w konkursie, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (tj. lokal lub jego część, grunt, plac, teren),  został ustalony na czas oznaczony do 3 lat,

 

2) po uzyskaniu zgody Dyrektora, pod warunkiem uzyskania zgody Prezydenta Miasta Płocka w przypadku, gdy czas bieżącej umowy oraz łączny czas wszystkich dotychczasowych umów zawartych pomiędzy MOZ-JB w Płocku a Oferentem wybranym                    w konkursie, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (tj. lokal lub jego część, grunt, plac, teren), został ustalony na czas oznaczony powyżej 3 lat.

 

 

 

4. Warunki udziału w konkursie:

 

1) O najem może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki udziału w konkursie:

 

a) nie zalega z opłacaniem podatków,

 

b) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

 

c) jest lub będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem konkursu na kwotę minimum 10.000,00 PLN,

 

d) dokona wpłaty wadium w wysokości 1.476,00 zł.

 

e) złoży ofertę wraz z załącznikami wymaganymi w ust. 10 niniejszego zaproszenia.

 

 

 

5. Wadium

 

1)      Wadium, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. d) należy wpłacić najpóźniej do dnia i do godziny, w którym upływa termin składania ofert.

 

2)      Wadium należy wpłacić gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym MOZ-JB w Płocku, przy ul. Norbertańskiej 2 w godzinach od 8:00 do 14:00, lub przelewem na następujący rachunek bankowy 51 1020 1592 0000 2702 0241 4696 tytułem „WADIUM NA NAJEM GRUNTU PRZY TARASIE NAPRZECIW WYBIEGU DLA SŁONI. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku na danym koncie Wynajmującego; przy wpłacie gotówką – datę na druku KP.

 

3)      Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał konkurs nie podlega zwrotowi i zalicza się na poczet kaucji.

 

4)      W przypadku, gdy Oferent, który wygrał konkurs nie zawarł, z przyczyn leżących po jego stronie, umowy w terminie 7 dni od daty zaproszenia do podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

5)      Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone w godzinach otwarcia kasy MOZ-JB w Płocku lub przelewem na wskazane w ofercie konto nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu. Wadium nie podlega oprocentowaniu i zostanie zwrócone Oferentom w wysokości nominalnej.

 

 

 

6. Zalecenie dodatkowe:

 

1)      Oferent winien, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej miejsca najmu objętego niniejszym konkursem, której można dokonać w dni powszednie w godzinach                         od 8:00 do 14:00. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie pod numerem             24 366 05 24.

 

2)      Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na najem gruntu o powierzchni 12 m² – przy tarasie naprzeciw wybiegu dla słoni.

 

3)      Oferent zobowiązany jest podać zakres planowanej działalności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „WADIUM NA NAJEM GRUNTU PRZY    TARASIE NAPRZECIW WYBIEGU DLA SŁONIoraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 18.02.2020 r. godz. 8:10” w sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku przy                                          ul. Norbertańskiej 2,  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.02.2020 r. o godz. 8:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2020 r. o godz. 8:10.

 

8. Rozpatrzenie Ofert:

 

1) Decyzja dotycząca wyboru najemcy zostanie podjęta przez Dyrektora MOZ-JB                     w Płocku.

 

2) Nie będą rozpatrywane oferty:

 

a) z niższą stawką niż wymienione w ust. 11 pkt 2,

 

b) niespełniające warunków formalnych konkursu,

 

c)  niekompletne (- zawierające nie dające się usunąć błędy),

 

d) te, które wpłynęły po upływie terminu składania ofert.

 

3) Oferty zawierające błędy, których usunięcie/poprawienie będzie możliwe, będą rozpatrywane pod warunkiem usunięcia/poprawienia błędów w terminie wskazanym przez Wynajmującego.  

 

4)      Wynajmujący najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Oferent, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

5)      Wynajmujący poprawi w ofercie:

 

a) każdego Oferenta:

 

·         oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 

b) Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:

 

·         oczywiste omyłki pisarskie,

 

·         oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 

·         inne omyłki polegające na niezdolności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

 

6)      Wynajmujący może w przypadku złożenia błędnych lub niekompletnych dokumentów wezwać o ich wyjaśnienie lub uzupełnienie Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

 

7)      Wynajmujący wyklucza z postępowania Oferenta, który na wezwanie Wynajmującego  o którym mowa w pkt 6) nie złoży stosownych wyjaśnień lub dokumentów.

 

8)      Wynajmujący może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy. W takim przypadku zastosowanie mają czynności z pkt. 5) i 6) .

 

 

 

9. Dyrektor MOZ JB w Płocku zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn, zmiany treści ogłoszenia na 2 dni przed terminem składania ofert, przedłużenia terminu rozpatrywania ofert, wezwania Oferenta do wyjaśnień oraz wycofania się na każdym etapie konkursu.

 

 

 

10. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 

1)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                              o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru                   lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie Oferentado obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem, w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.

 

2)      Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie    w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

3)      Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że oferent nie zalega                       z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,                 że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

4)      Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty,                        z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielanych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 

5)      Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Oferent jest lub będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem konkursu na kwotę minimum 10.000,00 PLN.

 

6)      Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

 

7)      potwierdzenie wpłaty wadium.

 

 

 

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta: zapis „za zgodność z oryginałem” + podpis osoby upoważnionej.

 

 

 

11. Kryteria oceny ofert:

 

Wynajmujący będzie się kierował przy wyborze oferty następującym kryterium:

 

1)      Miesięczna stawka netto za 1 m² –  najwyższa (100 %).

 

Obliczana według wzoru:

 

 

 

Miesięczna stawka netto za 1 m²  = Miesięczna stawka netto „stawka letnia” za 1 m²

 

+ Miesięczna stawka netto „stawka zimowa” za 1 m²

 

 

 

z zastrzeżeniem, że wartość netto „stawka zimowa” stanowi 50% wartości netto  „stawki letniej”.

 

 

 

2)      Minimalna stawka najmuwynosi:

 

a)      w okresach:

 

01.04.2020 r. - 30.09.2020 r.

 

01.04.2021 r. - 30.09.2021 r.

 

- 100,00 zł netto* za 1 m² / miesiąc – tzw.  „stawka letnia”**

 

 

 

* plus obowiązujący podatek VAT

 

** stawka określona w Zarządzeniu Nr 84/2018 prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek najmu lokali, gruntów i  dzierżawy gruntów obowiązujących w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostka Budżetowa w Płocku w § 1 pozycja nr 4 tabeli „Najem gruntów na cele handlowo -usługowe powyżej 10 m2”. 

 

 

 

b)     w okresach:

 

01.10.2020 r. - 31.03.2021 r.

 

- 50,00 zł netto* za 1 m² / miesiąc – tzw.  „stawka zimowa”**

 

 

 

* plus obowiązujący podatek VAT

 

** stawka określona w Zarządzeniu Nr 84/2018 prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek najmu lokali, gruntów i  dzierżawy gruntów obowiązujących w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostka Budżetowa w Płocku w § 1 pozycja nr 4 tabeli „Najem gruntów na cele handlowo -usługowe powyżej 10 m2”. 

 

 

 

3)      Oferty z niższą stawką nie będą rozpatrywane.

 

4)      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą stawką netto.

 

5)      W przypadku złożenia takich samych ofert Wynajmujący wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 2 dni ofert dodatkowych, przy czym oferty nie mogą być niższe od wcześniej oferowanych.

 

6)      Wynajmujący pobierze od Oferenta kaucję zwrotną w wysokości 2 pełnych czynszów miesięcznych zwrotną w terminie 21 dni po zakończeniu umowy celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania umowy. Wynajmujący zastrzega sobie prawo potrącenia z pobranej kaucji wszelkich roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy a w szczególności nieopłaconych czynszów.

 

 

 

7)      Czynsz najmu wynosić będzie:

 

 

 

a)      płatny w okresach 01.04.2020 r. - 30.09.2020 r.; 01.04.2021 r. – 30.09.2021 r.;              

 

 

 

Obliczany według wzoru: Miesięczna stawka netto „letnia” za 1 m² x powierzchnia 1m²

 

 

 

 

 

b)      płatny w okresach 01.10.2020 r. - 31.03.2021 r.            

 

 

 

Obliczany według wzoru: Miesięczna stawka netto „zimowa” za 1 m² x powierzchnia 1m²

 

 

 

Do kwoty czynszu najmu netto będzie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT.

 

 

 

8)      Czynsz najmu, o którym mowa w ust. 11 pkt 7, nie obejmuje opłat eksploatacyjnych za: energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków oraz opłat za wywóz nieczystości.

 

 

 

12. Dane do kontaktu: DyrektorMOZ-JB w Płocku wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami następujące osoby:

 

w zakresie przedmiotu najmu i procedury konkursu:

 

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

 

Dariusz Kłobukowski - tel. 24 366 05 24, 723 003 923

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ZATWIERDZAM

 

                                                                                         Dyrektor                                                                                                     Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku

 

              Krzysztof Kelman

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (poniedziałek, 03 lutego 2020, godzina 12:40)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 116
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji