http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Ogloszenie_-_Sprzet_akwaria_4.doc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2,

zaprasza do składania ofert na:

Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania           w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania:

część 1 – FILTRY ZEWNĘTRZNE DO AKWARIÓW

część 2 – POMPY ODPIENIACZY BIAŁEK

część 3 – POMPY DO FILTRA PIASKOWEGO

część 4 – URZĄDZENIA POMIAROWE

4. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Minimalny termin realizacji poszczególnych dostaw wynosi 3 dni kalendarzowych                        a maksymalny termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć 35 dni kalendarzowych.

                                                

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, ceny brutto                            na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2. Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Formularz szczegółowego opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem - w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.

5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio            z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 14.12.2018 r. do godz. 8:00.

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta na dostawę specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku – część ……………….

Nie otwierać przed dniem 14.12.2018 roku do godz. 8:15

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godz. 08:15.

SPOSÓB OCENY OFERT

1.    Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

1) Cena                           – 60%

2) Termin dostawy         – 20%

3) Gwarancja                20%

 

Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie powyższe kryteria wynosi - 100 pkt. (1% = 1pkt)

 

1.1.1. Kryterium                   1)  "Cena" - C

 

Ocena kryterium „Ceny” dla n-tej oferty Wykonawcy (Pcb) dokonywana będzie poprzez porównanie ceny najniższej wśród ocenianych ofert (C min), do ceny zawartej w badanej ofercie (C b).

 

                                          C min

                         P c b  = ----------------    x  60 pkt

                                          C b

gdzie:      

(P cb)         -ilość punktów za cenę dla ocenianej oferty;

(C min)       - najniższa cena spośród cen ocenianych ofert;

(C b)         - cenazawarta w badanej ofercie.

 

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 60 pkt.

 

1.1.2. Kryterium                   2) "Termin dostawy" - T

 

Ocena kryterium „termin realizacji” dla n-tego Wykonawcy (Ptn) będzie dokonywana poprzez przyznanie punktów na podstawie wskazanego w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) terminu realizacji poszczególnych dostaw liczonego w dniach od złożenia zamówienia.

Minimalny termin realizacji poszczególnych dostaw wynosi 7 dni kalendarzowe                        a maksymalny termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć 35 dni kalendarzowych.

 

Sposób przydzielania punktów:

Termin realizacji

35 dni

21 dni

7 dni

Liczba punktów

0

10

20

 

  UWAGA:

1.      W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie poda terminu realizacji poszczególnych dostaw, lub poda go w liczbie innej niż wskazanej przez Zamawiającego w tabeli, to Zamawiający uzna, iż oferuje termin realizacji na poziomie maksymalnym tj. 35 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia zamówienia i tym samym oferta wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „Termin realizacji” otrzyma 0 pkt.

2.      W przypadku gdy Wykonawca w ofercie poda termin realizacji poszczególnych dostaw krótszy niż 7 dni kalendarzowe, Zamawiający uzna, iż oferuje termin realizacji na poziomie minimalnym tj. 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia zamówienia i tym samym oferta wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „Termin realizacji” otrzyma 20 pkt.

 

Maksymalny termin realizacji wynosi: 35 dni kalendarzowych.

 

Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych.

         Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 pkt.

 

1.1.3. Kryterium                   3) "Gwarancja" - G

 

Ocena kryterium „gwarancja” n-tej oferty Wykonawcy (P ogb) będzie dokonywana poprzez porównanie oferowanej długości trwania okresu gwarancyjnego (OG b) z najdłuższym proponowanym okresem gwarancyjnym (OG max)

 

            OG b

P ogb = ----------- x 20 pkt

            OG max

gdzie:

(P ogb)       - ilość punktów za okres gwarancji dla ocenianej oferty;

(OG b)      - okres gwarancyjny oferty badanej (min. 12 miesięcy)

(OG max)   - najdłuższy zaproponowany okres gwarancyjny

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (czwartek, 06 grudnia 2018, godzina 11:23)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 694 944
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji