Do zakresu obowiązków i uprawnień głównego księgowego MOZ należy :

 

 1. kierowanie pionem finansowo-księgowym, zgodnie ze strukturą organizacyjną jednostki.
 2. prowadzenie rachunkowości jednostki w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań w zakresie ewidencji i sprawozdawczości budżetowej oraz planowanie gospodarki finansowej MOZ jako jednostki budżetowej,
 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz sprawowanie nadzoru i wykonywanie bieżącej kontroli w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wydatków,
 5. zapewnienie zgodnego z prawem naliczania, przekazywania i wydatkowania środków rachunku dochodów własnych,
 6. sprawowanie nadzoru wynikającego z funkcji głównego księgowego jednostki budżetowej nad mieniem i wydatkami jednostki oraz zapewnienie sprawnego przebiegu inwentaryzacji składników majątku, a także realizacji wniosków komisji inwentaryzacyjnej,
 7. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
 8. zapewnienie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
 9. nadzór nad przestrzeganiem zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 10. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności :
  1. zasad prowadzenia rachunkowości,
  2. zakładowego planu kont,
  3. obiegu dokumentów,
  4. zasad przeprowadzania inwentaryzacji,
 11. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 12. nadzór nad dekretowaniem dowodów księgowych,
 13. prowadzenie bieżącej kontroli list płac, rachunków za prace zlecone, naliczeń owodujących zobowiązania wobec ZUS, urzędu skarbowego i innych instytucji,
 14. stałe współdziałanie z organem nadzorującym we wszystkich sprawach wymagających  uzgodnień, uzasadnień lub opinii,
 15. stałe utrzymywanie kontaktu roboczego z bankiem (bankami), instytucjami finansowymi, ubezpieczycielami i organami podatkowymi,
 16. gromadzenie i studiowanie aktów normatywnych, czasopism fachowych, poradników i innych publikacji, niezbędnych w pracy zawodowej,
 17. uczestniczenie w szkoleniach tematycznych,
 18. powadzenie działalności edukacyjnej i prewencyjnej wśród pracowników podległych, inych pracowników jednostki oraz osób materialnie odpowiedzialnych.  

 

W celu realizacji swoich zadań główny księgowy ma prawo:

1) żądać od kierowników innych komórek organizacyjnych jednostki udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,

2) wnioskować do kierownika jednostki o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

Główny księgowy, w razie ujawnienia nieprawidłowości zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie nie usunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania.

O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach główny księgowy zawiadamia pisemnie kierownika jednostki. Kierownik jednostki może wstrzymać realizację zakwestionowanej operacji albo wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji.

 

 

W ramach powierzonych obowiązków główny księgowy przyjmuje pełną odpowiedzialność

za ich wykonanie.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 20 listopada 2006, godzina 07:44)
 • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
 • Ilość wyświetleń: 2 695 672
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 02 marca 2015, godzina 07:44
 • Historia aktualizacji

 • 02 marca 2015, godzina 07:44 Aktualizacja danych
  02 marca 2015, godzina 07:44 Aktualizacja danych
  01 października 2014, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  30 października 2013, godzina 13:14 Aktualizacja danych
  30 października 2013, godzina 13:14 Aktualizacja danych
  30 października 2013, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2013, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2008, godzina 12:50 Aktualizacja danych