http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/SIWZ_-_spozywka-1.doc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

 

 

 

na realizację zamówienia pod nazwą:

 

Dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina - Miasto Płock

Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku

ul. Norbertańska 2

09-402 Płock

tel. 24 366 05 23

fax. 24 366 05 13

                                                                                                

 

 

                                                                                  ZATWIERDZAM

                                                              Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –

                                                                       Jednostki Budżetowej w Płocku

                                                                                   Krzysztof Kelman

 

 

 

 

 

 

 

PŁOCK – GRUDZIEŃ – 2019

Ogłoszono:

- na stronie internetowej zamawiającego www.zoo.plock.pl, BIP

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na realizację zamówienia pn:

„Dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2020”

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2020”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3

 

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

                                                

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę brutto                            na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2.  Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny, 09-402 Płock,

ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 24.12.2019 r. do godz. 8:00

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2020”

            Nie otwierać przed dniem 24.12.2019 roku do godz. 08:10

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.12.2019 r. o godz. 08:10.

 

SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

- najniższa cena

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1.    Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

2.    Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl oraz jednocześnie przekaże  pisemną informację drogą listowną, elektroniczną lub faxem o wyniku postępowania Wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu.

3.    Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.

4.    W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach oraz uzyskania takiej samej liczby punktów w pozostałych kryteriach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.

6.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

7.    Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

8.    Zamawiający poprawi w ofercie:

a) każdego Wykonawcy:

1) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

b) Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

9. Zamawiający w przypadku wątpliwości może wezwać Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Rażąco niska cena zachodzi wprzypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

10. Zamawiający może w przypadku złożenia błędnych lub niekompletnych dokumentów wezwać o ich wyjaśnienie lub uzupełnienie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

11. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który na wezwanie Zamawiającego                    o którym mowa w pkt  9 i 10 nie złoży stosownych wyjaśnień lub dokumentów.

12. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 16 grudnia 2019, godzina 12:05)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 694 932
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji