OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock,  ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442

zaprasza do składania ofert na:

„Dostawę ryb mrożonych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej      w Płocku w roku 2017

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa ryb mrożonych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2017.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3

 

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. że  wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie ryb mrożonych o wartości nie niższej niż 50.000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w ramach jednej umowy.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia do 31.12.2017 r.

                                                

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę brutto                            na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2.  Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem - w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.

4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Załącznik    nr 4 .

5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio          z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 06.12.2016 r. do godz. 8:00

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta na dostawę ryb mrożonych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2017

            Nie otwierać przed dniem 06.12.2016 roku do godz. 08:45

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2016 r. o godz. 08:45.

SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

cena - 100 %

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl. Zawarcie umowy następuje                  z chwilą jej podpisania.

2. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonej oferty oraz wezwania oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów, przy czym uzupełnienie oferty nie może dotyczyć ceny ofertowej.

4.W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

DANE DO KONTAKTU

 

w zakresie przedmiotu zamówienia:

 

Radomir Lewandowski – Dział Hodowlany, tel. 24/366-05-22, fax: 24/366-05-13

 

w zakresie procedury udzielenia zamówienia:

 

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171

 

 

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

 

Płock, dnia 29.11.2016 r.

Sporządził: Robert Łęgowik             

                                                                                            

ZATWIERDZIŁ :

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –

Jednostki Budżetowej w Płocku

Krzysztof Kelman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (wtorek, 29 listopada 2016, godzina 13:09)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 212
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji