OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442

zaprasza do składania ofert na:

Obsługa weterynaryjna zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2017”

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest Obsługa weterynaryjna zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym  – Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2017

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3

 

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.  Lekarz weterynarii wykonujący wszystkie czynności związane z obsługą weterynaryjną MOZ-JB w Płocku (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) powinien posiadać minimum 3-letnią udokumentowaną praktykę w leczeniu zwierząt nieudomowionych i egzotycznych oraz  odpowiednią specjalizację zawodową: choroby zwierząt nieudomowionych.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

    

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, ceny netto i brutto                            na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2. Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem - w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.

4. Dokument/y potwierdzające, iż lekarz weterynarii wykonujący wszystkie czynności związane             z obsługą weterynaryjną MOZ-JB w Płocku (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) posiada minimum 3-letnią udokumentowaną praktykę w leczeniu zwierząt nieudomowionych                    i egzotycznych oraz  odpowiednią specjalizację zawodową: choroby zwierząt nieudomowionych

5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio              z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 06.12.2016 r. do godz. 8:00.

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta na obsługę weterynaryjną zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2017

            Nie otwierać przed dniem 06.12.2016 roku do godz. 08:15”

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2016 r. o godz. 08:15.

SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

cena - 100 %

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl. Zawarcie umowy następuje                  z chwilą jej podpisania.

2. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonej oferty oraz wezwania oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów, przy czym uzupełnienie oferty nie może dotyczyć ceny ofertowej.

4.W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

DANE DO KONTAKTU:

 

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Radomir Lewandowski – Dział Hodowlany, tel. 24/366-05-22, fax: 24/366-05-13

 

w zakresie procedury udzielenia zamówienia:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171

 

Płock, dnia 29.11.2016 r.

Sporządził: Robert Łęgowik                                                                     

 

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –

Jednostki Budżetowej w Płocku

Krzysztof Kelman


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (wtorek, 29 listopada 2016, godzina 12:57)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 158
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji