Płock, dnia 09.08.2019 r.

 

AT – SA  – 233 | 43 | 2019

 

ZAPROSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku zaprasza do składania ofert w konkursie na najem części budynku administracyjno-gospodarczego
o powierzchni 61,44 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

1.      Wynajmujący: Gmina Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa        w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 tel. / fax: 24 366 05 12 / 24 366 05 13, zwanej dalej jako: MOZ-JB w Płocku.

2.      Przedmiotem najmu jest: Część budynku składającego się z wydzielonych pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo – usługowej o powierzchni: 45,01 m2; 13,81 m2 ; oraz WC 2,62 m2  znajdujących się w budynku wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, z jednej strony zagłębionym w skarpie, niepodpiwniczonym, z nieużytkowym poddaszem, o wymiarach zewnętrznych 11,80 m x 11,45 m.

Zdjęcie: widok budynku – strona południowa.

  Zdjęcie: widok pomieszczeń – piętro                                 

Łączna powierzchnia najmu wynosi 61,44 m2. Główne wejście do budynku znajduje się od strony zachodniej.

3.      Czas najmu:  od dnia 01.09.2019 r. - do dnia 31.05.2020 r. z zastrzeżeniem, że umowa najmu zawarta zostanie nie wcześniej, niż:

1)      po uzyskaniu zgody Dyrektora w przypadku, gdy czas bieżącej umowy oraz łączny czas wszystkich dotychczasowych umów zawartych pomiędzy MOZ-JB w Płocku                    a Oferentem wybranym w konkursie, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (tj. lokal lub jego część, grunt, plac, teren),  został ustalony na czas oznaczony do 3 lat,

2)      po uzyskaniu zgody Dyrektora, pod warunkiem uzyskania zgody Prezydenta Miasta Płocka w przypadku, gdy czas bieżącej umowy oraz łączny czas wszystkich dotychczasowych umów zawartych pomiędzy MOZ-JB w Płocku a Oferentem wybranym w konkursie, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (tj. lokal lub jego część, grunt, plac, teren), został ustalony na czas oznaczony powyżej 3 lat.

4.      Warunki udziału w konkursie:

1) O najem może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki udziału w konkursie:

a) nie zalega z opłacaniem podatków,

b) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

c) jest lub będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności związanej z przedmiotem konkursu na kwotę minimum 50.000,00 PLN,

d) dokona wpłaty wadium w wysokości 3.778,56 zł.

e) złoży ofertę wraz z załącznikami wymaganymi w ust. 10 niniejszego zaproszenia.

 

5.      Wadium

1)      Wadium, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. d) należy wpłacić najpóźniej do dnia i do godziny, w którym upływa termin składania ofert.

2)      Wadium należy wpłacić gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym MOZ-JB w Płocku, przy ul. Norbertańskiej 2 w godzinach od 8:00 do 14:00, lub przelewem na następujący rachunek bankowy 51 1020 1592 0000 2702 0241 4696 tytułem „WADIUM – CZĘŚĆ BUDYNKU 61,44 m2. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku na danym koncie Wynajmującego, przy wpłacie gotówką – datę na druku KP.

3)      Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał konkurs nie podlega zwrotowi i zalicza się na poczet kaucji.

4)      W przypadku, gdy Oferent, który wygrał konkurs nie zawarł, z przyczyn leżących po jego stronie, umowy w terminie 7 dni od daty zaproszenia do podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

5)      Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone w godzinach otwarcia kasy MOZ-JB w Płocku lub przelewem na wskazane w ofercie konto nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu. Wadium nie podlega oprocentowaniu i zostanie zwrócone Oferentom w wysokości nominalnej.

 

6.      Zalecenie dodatkowe:

1)      Oferent winien, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej miejsca najmu objętego niniejszym konkursem, której można dokonać w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 14:00. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie pod numerem 24 366 05 24.

2)      Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na najem części budynku na cele handlowo-usługowe o powierzchni  61,44 m² .

3)      Oferent zobowiązany jest podać zakres planowanej działalności.

 

7.      Miejsce i termin składania ofert:Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „OFERTA NA NAJEM CZĘŚCI BUDYNKU – 61,44 m2oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19.08.2019 r. godz. 8:15” w sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku przy ul. Norbertańskiej 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.08.2019 r. o godz. 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2019 r. o godz. 8:15.

 

8.    Rozpatrzenie Ofert:

1) Decyzja dotycząca wyboru najemcy zostanie podjęta przez Dyrektora MOZ-JB w Płocku.

2) Nie będą rozpatrywane oferty:

a) z niższą stawką niż wymienione w ust. 11 pkt 2,

b) niespełniające warunków formalnych konkursu,

c)  niekompletne (- zawierające nie dające się usunąć błędy),

d) te, które wpłynęły po upływie terminu składania ofert.

3)Oferty zawierające błędy, których usunięcie/poprawienie będzie możliwe, będą rozpatrywane pod warunkiem usunięcia/poprawienia błędów w terminie wskazanym przez Wynajmującego.  

4)      Wynajmujący najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Oferent, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

5)      Wynajmujący poprawi w ofercie Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

6)      Wynajmujący może w przypadku złożenia błędnych lub niekompletnych dokumentów wezwać                         o ich wyjaśnienie lub uzupełnienie Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (piątek, 09 sierpnia 2019, godzina 08:58)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 055
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji