http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/SIWZ_-_Sprzet_akwaria3_oglo.doc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

 

 

 

na realizację zadania pod nazwą:

 

„Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina - Miasto Płock

Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku

ul. Norbertańska 2

09-402 Płock

tel. 24 366 05 23

fax. 24 366 05 13

                                                                                                

 

 

                                                                                  ZATWIERDZAM

                                                           Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –

                                                                       Jednostki Budżetowej w Płocku

                                                                                   Krzysztof Kelman

 

 

 

 

 

 

PŁOCK – PAŹDZIERNIK 2018

 

Ogłoszono:

- na stronie internetowej zamawiającego www.zoo.plock.pl, BIP

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2,

zaprasza do składania ofert na:

Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania           w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania:

część 1 – ŻARNIKI METAHALOGENKOWE (HQI)

część 2 – POMPY

część 3 – LAMPY LED Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA WYBRANĄ BARWĄ ŚWIATŁA

część 4 – POMPY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI

część 5 – URZĄDZENIA POMIAROWE

4. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1,2,3.

Minimalny termin realizacji poszczególnych dostaw wynosi 7 dni kalendarzowych                        a maksymalny termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć 13 dni kalendarzowych.

CZĘŚĆ 4,5.

Minimalny termin realizacji poszczególnych dostaw wynosi 35 dni kalendarzowych                        a maksymalny termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć 45 dni kalendarzowych.

                                                

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, ceny brutto                            na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2. Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Formularz szczegółowego opis przedmiotu zamówienia– załącznik nr 4

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem - w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.

5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio            z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 25.10.2018 r. do godz. 8:00.

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta na dostawę specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku – część ……………….

Nie otwierać przed dniem 25.10.2018 roku do godz. 8:15

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2018 r. o godz. 08:15.

SPOSÓB OCENY OFERT

1.    Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

1) Cena                           – 60%

2) Termin dostawy         – 20%

3) Gwarancja                20%

 

Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie powyższe kryteria wynosi - 100 pkt. (1% = 1pkt)

 

1.1.1. Kryterium                   1)  "Cena" - C

 

Ocena kryterium „Ceny” dla n-tej oferty Wykonawcy (Pcb) dokonywana będzie poprzez porównanie ceny najniższej wśród ocenianych ofert (C min), do ceny zawartej w badanej ofercie (C b).

 

                                          C min

                         P c b  = ----------------    x  60 pkt

                                          C b

gdzie:      

(P cb)         -ilość punktów za cenę dla ocenianej oferty;

(C min)       - najniższa cena spośród cen ocenianych ofert;

(C b)         - cenazawarta w badanej ofercie.

 

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (środa, 17 października 2018, godzina 12:29)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 024
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji