http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Ogloszenie_o_naborze_nr_03.doc

Ogłoszenie o naborze nr 03/2017                                                   Płock, dnia 20.12.2017 r.

 

 DYREKTOR

MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO – JEDNOSTKA BUDŻETOWA

W PŁOCKU

09-402 Płock, ul. Norbertańska 2

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

PODISNPEKTROR DS. ADMINISTRACYJNYCH

 

 Zakres wykonywanych zadań, w szczególności:

1. Nadzór nad gospodarowaniem wyposażeniem i pozostałymi środkami trwałymi znajdującymi się w dyspozycji MOZ-JB w Płocku, w tym prowadzenie ewidencji i oznakowania, we współpracy z Działem  Finansowo – Księgowym.

2. Wnioskowanie o likwidację niepełnowartościowego majątku MOZ-JB w Płocku.

3. Prowadzenie rejestru rachunków i faktur za zakupione dla MOZ-JB w Płocku towary i usługi.

4. Kontrola zgodności rachunków i faktur dotyczących wszystkich wydatków na towary i usługi z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Regulaminem udzielania zamówień Publicznych i Regulaminem pracy komisji przetargowej w MOZ-JB w Płocku.

5. Opracowywanie projektów pism w zakresie działania sekcji administracyjnej.

6. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

7. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i wynajmem terenów MOZ-JB w Płocku na cele prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie przygotowywania ogłoszeń i rozliczania kosztów eksploatacyjnych.

8. Przygotowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania ze środków pozabudżetowych oraz udział w procesie realizacji projektów w zakresie zadań działu.

9. Prowadzenie ewidencji osobowej skazanych na karę ograniczenia wolności w ramach  dozorowanej pracy na terenie MOZ-JB w Płocku wraz z ewidencją czasu przepracowanego oraz przekazywanie do kuratorów sądowych lub sądów informacji w tym zakresie.

10. Przygotowywanie umów dotyczących najmu, dzierżawy i zakupu w zakresie zadań działu.

11. Prowadzenie rejestru umów, z wyjątkiem umów dotyczących stosunku pracy.

12. Prowadzenie rozliczeń rozmów telefonicznych oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem w tym zakresie (reklamacje, zgłaszanie awarii, kontrola faktur od operatora telefonii komórkowej, przygotowywanie zestawień dla Działu Finansowo – Księgowego, celem obciążania pracowników).

 

Wymagania niezbędne (formalne):

1.    Wykształcenie wyższe w zakresie: administracji, ekonomii, zarządzania, prawo, budownictwo;

2.    Staż pracy minimum 3 lata w tym co najmniej 1 rok pracy związanej ze stosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579);

3.    Znajomość edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych;

4.    Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                                o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.);

5.     Nieposzlakowana opinia;

6.    Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

7.    Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

Wymagania dodatkowe:

Znajomość ustaw:

1.    z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

2.    z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.),

3.    z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),

4.    z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.),

5.    z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.),

 

 Informacja o warunkach pracy:

1.      pełny etat;

2.      średnio pięciodniowy tydzień pracy;

3.      średnio 40 godzin tygodniowo.

 

Warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOZ-JB w Płocku:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOZ-JB w Płocku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1.                  Życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;

2.                  List motywacyjny – własnoręcznie podpisany;

3.                  Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami wg załączonego wzoru;

…………………………………………………………………………………………………..

4.                  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5.                  Kopie świadectw pracy oraz wymaganych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;

6.                  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922) (w kwestionariuszu osobowym);

<span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New<


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (czwartek, 21 grudnia 2017, godzina 11:19)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 424
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 02 stycznia 2018, godzina 10:05
  • Historia aktualizacji

  • 02 stycznia 2018, godzina 10:05 Aktualizacja danych