OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ  20 000 PLN

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442

zaprasza do składania ofert na:

„Sprzedaż i dostawę artykułów biurowych dla MOZ - JB w Płocku.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów biurowych dla MOZ - JB        w Płocku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia sukcesywnie do 31.12.2016 r.

 

Ilość dostaw materiałów biurowych odbywać się będzie zależnie od potrzeb Zamawiającego, na podstawie składanego konkretnego zamówienia w formie pisemnej lub telefonicznie, w którym określi się asortyment oraz jego ilość, w terminie najpóźniej do 24 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania.

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, ceny netto i brutto                            na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2.  Formularz cenowy - Załącznik nr 2

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 20.04.2016 r. do godz. 8:00

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta na sprzedaż i dostawę artykułów biurowych dla MOZ - JB w Płocku

 

SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

cena - 100 %

 

DANE DO KONTAKTU

 

w zakresie przedmiotu najmu:

Dariusz Kłobukowski – Inspektor ds. Technicznych – tel. 24 366 05 24, 723 003 923

 

w zakresie procedury konkursu:

Robert Łęgowik – Podinspektor ds. Zamówień Publicznych tel. 24 366-05-23, 603 604 171

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30

 

Płock, dnia 12.04.2016 r.

Sporządził: Robert Łęgowik

 

 

 

 

 

                                                                                               ZATWIERDZAM

                                                            Zastępca Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego                              

                                                                                                    w Płocku

                                                                                               Konrad Konarski

 

 

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (środa, 13 kwietnia 2016, godzina 11:13)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 200
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 13 kwietnia 2016, godzina 11:32
  • Historia aktualizacji

  • 13 kwietnia 2016, godzina 11:32 Aktualizacja danych