http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Ogloszenie_FOKI.doc

                                                                                   Płock, dnia 12.10.2018 r.

AT – SA  – 233 | 70 | 2018

ZAPROSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku zaprasza do składania ofert w konkursie na najem gruntu o powierzchni 5 m² – przy fokach na cele handlowo – usługowe.

1. Wynajmujący: Gmina Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa   w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 tel. / fax: 24 366 05 12 / 24 366 05 13, dalej jako: MOZ-JB w Płocku

2. Przedmiotem najmu jest: Wyznaczony grunt o powierzchni 5 m²przy fokach na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostce Budżetowej w Płocku na cele handlowo – usługowe. Wynajmujący, z powodu realizacji prac remontowych                                     i inwestycyjnych prowadzonych na terenie MOZ-JB w Płocku zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wynajmowanego gruntu w trakcie trwania umowy.

 

3. Czas najmu: 05.11.2018 r. - 30.09.2020 r. z zastrzeżeniem, że umowa najmu zawarta zostanie nie wcześniej, niż:

1) po uzyskaniu zgody Dyrektora w przypadku, gdy czas bieżącej umowy oraz łączny czas wszystkich dotychczasowych umów zawartych pomiędzy MOZ-JB w Płocku a Oferentem wybranym w konkursie, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (tj. lokal lub jego część, grunt, plac, teren)  został ustalony na czas oznaczony do 3 lat,

2) po uzyskaniu zgody Dyrektora, pod warunkiem uzyskania zgody Prezydenta Miasta Płocka w przypadku, gdy czas bieżącej umowy oraz łączny czas wszystkich dotychczasowych umów zawartych pomiędzy MOZ-JB w Płocku a Oferentem wybranym                    w konkursie, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (tj. lokal lub jego część, grunt, plac, teren) został ustalony na czas oznaczony powyżej 3 lat.

 

4. Warunki udziału w konkursie:

1) O najem może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki udziału w konkursie:

a) nie zalega z opłacaniem podatków,

b) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

c) jest lub będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem konkursu na kwotę minimum 10.000,00 PLN,

d) dokona wpłaty wadium w wysokości 922,50 zł.

e) złoży ofertę wraz z załącznikami wymaganymi w ust. 10 niniejszego zaproszenia.

 

5. Wadium

1) Wadium, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. d) należy wpłacić najpóźniej do dnia i do godziny, w którym upływa termin składania ofert.

2) Wadium należy wpłacić gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym MOZ-JB w Płocku, przy ul. Norbertańskiej 2 w godzinach od 8:00 do 15:00, lub przelewem na następujący rachunek bankowy 51 1020 1592 0000 2702 0241 4696 tytułem „WADIUM - GRUNT PRZY FOKACH”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku na danym koncie Wynajmującego; przy wpłacie gotówką - datę na druku KP.

3) Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał konkurs nie podlega zwrotowi i zalicza się na poczet kaucji.

4) W przypadku, gdy Oferent, który wygrał konkurs nie zawarł, z przyczyn leżących po jego stronie, umowy w terminie 7 dni od daty zaproszenia do podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

5) Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone w godzinach otwarcia kasy MOZ-JB w Płocku lub przelewem na wskazane w ofercie konto nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu. Wadium nie podlega oprocentowaniu i zostanie zwrócone Oferentom w wysokości nominalnej.

 

6. Zalecenie dodatkowe:

1) Oferent winien, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej miejsca najmu objętego niniejszym konkursem, której można dokonać w dni powszednie w godzinach od 8:00          do 14:00. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie pod numerem 24 366 05 24.

2) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na najem gruntu o powierzchni 5 m² – przy fokach.

3) Oferent zobowiązany jest podać zakres planowanej działalności.

 

7. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „OFERTA NA NAJEM GRUNTU – PRZY FOKACH” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 22.10.2018 r. godz. 8:15” w sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku przy ul. Norbertańskiej 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2018 r. o godz. 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2018 r. o godz. 8:15.

 

8. Rozpatrzenie Ofert:

1) Decyzja dotycząca wyboru najemcy zostanie podjęta przez Dyrektora MOZ-JB w Płocku.

2) Nie będą rozpatrywane oferty:

a) z niższą stawką niż wymienione w ust. 11 pkt 2,

b) niespełniające warunków formalnych konkursu,

c)  niekompletne (- zawierające nie dające się usunąć błędy),

d) te, które wpłynęły po upływie terminu składania ofert.

3) Oferty zawierające błędy, których usunięcie/poprawienie będzie możliwe, będą rozpatrywane pod warunkiem usunięcia/poprawienia błędów w terminie wskazanym przez Wynajmującego.  

 

9. Dyrektor MOZ JB w Płocku zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn, zmiany treści ogłoszenia na 2 dni przed terminem składania ofert, przedłużenia terminu rozpatrywania ofert, wezwania Oferenta do wyjaśnień oraz wycofania się na każdym etapie konkursu.

 

10. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie Oferentado obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem,       w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie    w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie    w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio      z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielanych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Oferent jest lub będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem konkursu na kwotę minimum 10.000,00 PLN.

6) Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

7) potwierdzenie wpłaty wadium.

 

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta: zapis „za zgodność z oryginałem” + podpis osoby upoważnionej.

 

11. Kryteria oceny ofert:

Wynajmujący będzie się kierował przy wyborze oferty następującym kryterium:

1) Miesięczna stawka netto za 1 m² –  najwyższa (100 %).

 

Obliczana według wzoru:

 

Miesięczna stawka netto za 1 m²  = Miesięczna stawka netto „w sezonie” za 1 m²

+ Miesięczna stawka netto „poza sezonem” za 1 m²

 

z zastrzeżeniem, że wartość stawki netto „poza sezonem” stanowi 50% wartości stawki netto „w sezonie”.

 

2) Minimalna stawka najmuwynosi:

a) w okresach:

01.04.2019 r. - 30.09.2019 r.;

01.04.2020 r. - 30.09.2020 r.;          

- 150,00 zł netto* za 1 m² / miesiąc – tzw. stawka „w sezonie”**

* plus obowiązujący podatek VAT

** stawka określona w Zarządzeniem Nr 3820/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali oraz dzierżawę placów i gruntów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostka Budżetowa w Płocku na rok 2018 w § 1 pozycja nr 3 tabeli „Najem placów na cele handlowo-usługowe do 10m2 .

 

b) w okresach:

05.11.2018 r. - 31.03.2019 r.;           

01.10.2019 r. - 31.03.2020 r.

- 75,00 zł netto* za 1 m² / miesiąc – tzw. stawka „poza sezonem”**

* plus obowiązujący podatek VAT

** stawka określona w Zarządzeniem Nr 3820/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali oraz dzierżawę placów i gruntów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostka Budżetowa w Płocku na rok 2018 w § 1 pozycja nr 3 tabeli „Najem placów na cele handlowo-usługowe do 10m2 .

 

3) Oferty z niższą stawką nie będą rozpatrywane.

4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą stawką netto (suma stawki „w sezonie”i „poza sezonie”).

5) W przypadku złożenia takich samych ofert Wynajmujący wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 2 dni ofert dodatkowych, przy czym oferty nie mogą być niższe od wcześniej oferowanych.

6) Wynajmujący pobierze od Oferenta kaucję zwrotną w wysokości 2 pełnych czynszów miesięcznych zwrotną w terminie 21 dni po zakończeniu umowy celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania umowy. Wynajmujący zastrzega sobie prawo potrącenia z pobranej kaucji wszelkich roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy a w szczególności nieopłaconych czynszów.

7) Czynsz najmu wynosić będzie, w zależności od okresu obowiązywania najmu:

a) w okresach

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (piątek, 12 października 2018, godzina 12:21)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 2 695 037
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji