http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/SIWZ_-_plyta.doc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

 

 

 

na realizację zamówienia pod nazwą:

 

„Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina - Miasto Płock

Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku

ul. Norbertańska 2

09-402 Płock

tel. 24 366 05 23

fax. 24 366 05 13

                                                                                                

 

 

                                                                                  ZATWIERDZAM

                                                                Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –

                                                                       Jednostki Budżetowej w Płocku

                                                                                   Krzysztof Kelman

 

 

 

 

 

 

PŁOCK – WRZESIEŃ – 2020

Ogłoszono:

- na stronie internetowej zamawiającego www.zoo.plock.pl, BIP

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na realizację zamówienia pn:

Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest „Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3.

3. Orientacyjny przedmiar robót – Załącznik Nr 4.

 

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki:

1.    Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.    Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w okresie trwania umowy oraz w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 pln.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.04.2021 r.

                                                 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę brutto                            na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2.  Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że oferent jest lub będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w okresie trwania umowy oraz w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 pln.

4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny, 09-402 Płock,

ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 17.09.2020 r. do godz. 8:00

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta na budowę płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj

            Nie otwierać przed dniem 17.09.2020 roku do godz. 08:10

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2020 r. o godz. 08:10.

 

SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

- najniższa cena

 

WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1.    Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

2.    Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl oraz jednocześnie przekaże  pisemną informację drogą listowną, elektroniczną lub faxem o wyniku postępowania Wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu.

3.    Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.

4.    W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach oraz uzyskania takiej samej liczby punktów w pozostałych kryteriach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.

6.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

7.    Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

8.    Zamawiający poprawi w ofercie:

a) każdego Wykonawcy:

1) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

b) Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

9. Zamawiający w przypadku wątpliwości może wezwać Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Rażąco niska cena zachodzi wprzypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

10. Zamawiający może w przypadku złożenia błędnych lub niekompletnych dokumentów wezwać o ich wyjaśnienie lub uzupełnienie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

11. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który na wezwanie Zamawiającego                    o którym mowa w pkt 9 i 10 nie złoży stosownych wyjaśnień lub dokumentów.

12. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku zastosowanie mają czynności z pkt. 8 b, 9 i 10.

13. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku  z siedzibą 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 (dalej: „Administrator danych”).

2). Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostce Budżetowej w Płocku jest Pan Leszek Bukowski, e-mail: leszek.bukowski@zoo.plock.pl,         tel. 603 606 095.

3). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj  -AT - ZP - 226 | 15 | 2020.

4). Dane przekazane przez Panią/Pana mogą być udostępnione osobom lub podmiotom, które mają prawo dostępu do dokumentacji postępowania stanowiącej informację publiczną                            w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), z zastrzeżeniem art. 5 tejże ustawy, a także, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora danych, upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom, którym zleci on usługi związane przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i tylko zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa.  

5). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku zawarcia w jego wyniku umowy, przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązującymi u Administratora danych przepisami o archiwizacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych u niego zamówień publicznych, wedle których łączny okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a umowy zawarte w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy.

6). W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7). Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8). Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

9). Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

10). Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rozpatrzenia Pani/Pana oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych będzie niemożność wzięcia udziału przez Panią/Pana                         w postępowaniu.

 

ZALECENIE DODATKOWE

1. Oferent winien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem, której można dokonać w dni powszednie w godzinach od 8:00
do 14:00. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie, co najmniej jeden dzień wcześniej pod numerem 723-003-923.

2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 

DANE DO KONTAKTU

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Dariusz Kłobukowski, tel. 24/366-05-24, 723 003 923

w zakresie procedury udzielenia zamówienia:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

 

Płock, dnia 07.09.2020 r.

                                                                                    ZATWIERDZIŁ :

                                                             Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –

                                                                       Jednostki Budżetowej w Płocku

                                                                                   Krzysztof Kelman

 

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY

Dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 Euro

Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

Zamawiający

 

Gmina - Miasto Płock

  Miejski Ogród Zoologiczny

Jednostka Budżetowa w Płocku

ul. Norbertańska 2

 09-402 Płock

 

Wykonawca

 

 

 

 

Termin wykonania zamówienia

  od dnia zawarcia umowy do dnia 15.04.2021 r.

 

COb - Cena oferowana brutto w zł

(Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Formularz cenowy)                 

 

 

 

 

 

…………………………………………………

(cyfrowo)

 

 

Uprawnieni przedstawiciele

Wykonawcy

 

1. ..................................................................

 

2. .................................................................

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia  - Załącznik nr 3.

 

2. Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany               i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

3. Oświadczamy, że podatek VAT został naliczony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106).

 

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia   2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i   w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania   się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4   lub art. 14 ust. 5 RODO treści świadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

5. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości oraz rękojmi na okres ………... miesięcy (nie mniej niż 36 m-cy).

 

6.Termin związania z ofertą: 30 dni

 

7. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: ........................................................................................................................... (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

 

a) ...............................................................................................................................

 

b) ...............................................................................................................................

 

c) .............................................................................


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (poniedziałek, 07 września 2020, godzina 13:07)
  • Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
  • Ilość wyświetleń: 104
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji